>Νέστωρ.Μυθικό ή πραγματικό πρόσωπο;

Μαρτίου 3, 2011

>

Μετά από πάρα πολλά χρόνια,η απόφαση να μπει Στο ΕΣΠΑ η προστασία του Ανάκτορου του Νέστορα,όπως διαβάζουμε στο ΙΧΩΡ,αξίζει επαίνων.

Στο ΕΣΠΑ η προστασία του Ανάκτορου του ΝέστοραΘετικές είναι οι εξελίξεις για την ανάδειξη του Ανακτόρου του Νέστορα, στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας, μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό ύψους 400.000 ευρώ.
Η εγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και κατασκευή διαδρομών κίνησης επισκεπτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για την κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την κατασκευή μικρών κτισμάτων (αναψυκτήριο, χώρο προβολών κ.λπ.) και την τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και την εγκατάσταση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο προβολής και παρουσίασης.

Το ανάκτορο
Το ανάκτορο ήρθε στο φως στη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν το 1939 και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της μυκηναϊκής Ελλάδας. Χτίστηκε τον 13ο αι. π.Χ. από το βασιλιά Νέστορα και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά στις αρχές του 12ου αι., από πυρκαγιά. Η θέση του εντοπίστηκε από τον Κ. Κουρουνιώτη και η αποκάλυψή του ολοκληρώθηκε από τον Αμερικανό Καρλ Μπλέγκεν.

Το ανάκτορο του Νέστορα είναι το καλύτερα σωζόμενο μυκηναϊκό ανάκτορο. Πρόκειται για ένα συγκρότημα από διάφορα κτίρια με ένα σύνολο 105 ισογείων διαμερισμάτων ή άλλων χώρων. Τα σημαντικότερα διαμερίσματά του είναι η μεγάλη ορθογώνια «αίθουσα του θρόνου» με την κυκλική εστία, το λουτρό με τον πήλινο λουτήρα και οι αποθήκες με τα πολυάριθμα αποθηκευτικά αγγεία.

Στη διάρκεια των ανασκαφών ήρθαν στο φως τα ερείπια πλουσιότατου διώροφου κεντρικού οικοδομήματος και άλλων δύο βοηθητικών, καθώς και περισσότερες από 1.000 πήλινες πινακίδες με Γραμμική Β γραφή, από τη μελέτη των οποίων προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητας της εποχής.

……….
Μέχρι εδώ όλα καλά.

Ο Νέστωρας με τους γιους του τιμούν τον Ποσειδώνα στην ακτή της Πύλου. αρχαίο ελληνικό αγγείο, 400-380 π.Χ.


Παρατηρούμε ότι οι αρχαιολόγοι παραδέχονται ότι το παλάτι χτίστηκε από τον Νέστορα τον 13ο αιώνα π.χ.χ.!Έστω…
Γιατί όμως,οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι αφήνουν να κυκλοφορεί ακόμα ότι ο Νέστωρ είναι…»μυθικό» πρόσωπο,όπως για παράδειγμα αναφέρει η Βικιπαίδεια(πατήστε στην εικόνα);
Αν όπως παραδέχονται οι αρχαιολόγοι,ότι ο Νέστωρ ήταν αυτός που έχτισε το παλάτι και άρα υπήρξε πραγματικά,τότε,παραδεχόμενοι την ιστορική οντότητα του ανδρός,πρέπει να παραδεχτούμε και τα παρακάτω πραγματικά πλέον πρόσωπα και γεγονότα.
Αναφέρει,λοιπόν,ο Απολλόδωρος στη Βιβλιοθήκη/Α’,ότι προπάππους του Νέστορος ήταν ο Σαλμωνεύς…
[Α 9,7] Σαλμωνεὺς δὲ τὸ μὲν πρῶτον περὶ Θεσσαλίαν κατῴκει, παραγενόμενος δὲ αὖθις εἰς Ἦλιν ἐκεῖ πόλιν ἔκτισεν. ὑβριστὴς δὲ ὢν καὶ τῷ Διὶ ἐξισοῦσθαι θέλων διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐκολάσθη· ἔλεγε γὰρ ἑαυτὸν εἶναι Δία, καὶ τὰς ἐκείνου θυσίας ἀφελόμενος ἑαυτῷ προσέτασσε θύειν, καὶ βύρσας μὲν ἐξηραμμένας ἐξ ἅρματος μετὰ λεβήτων χαλκῶν σύρων ἔλεγε βροντᾶν, βάλλων δὲ εἰς οὐρανὸν αἰθομένας λαμπάδας ἔλεγεν ἀστράπτειν. Ζεὺς δὲ αὐτὸν κεραυνώσας τὴν κτισθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ πόλιν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἠφάνισε πάντας.]

Ο Σαλμωνεύς αφού έφτασε στην Ηλεία,έχτισε πόλη που πήρε το όνομά του.Δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα από την Ολυμπία,βρίσκεται το χωριό Σαλμώνη,που κρατά ακόμα και σήμερα τη μνήμη της Α-ληθούς Ιστορίας.Στις παρυφές της πλαγιάς του υψώματος που βρίσκεται η Σαλμώνη,με διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα,κυλά ο ποταμός Ενιπεύς.

[Α 9,8] Τυρὼ δὲ ἡ Σαλμωνέως θυγάτηρ καὶ Ἀλκιδίκης παρὰ Κρηθεῖ [τῷ Σαλμωνέως ἀδελφῷ] τρεφομένη ἔρωτα ἴσχει Ἐνιπέως τοῦ ποταμοῦ, καὶ συνεχῶς ἐπὶ τὰ τούτου ῥεῖθρα φοιτῶσα τούτοις ἐπωδύρετο.Ποσειδῶν δὲ εἰκασθεὶς Ἐνιπεῖ συγκατεκλίθη αὐτῇ· ἡ δὲ γεννήσασα κρύφα διδύμους παῖδας ἐκτίθησιν. ἐκκειμένων δὲ τῶν βρεφῶν, παριόντων ἱπποφορβῶν ἵππος μία προσαψαμένη τῇ χηλῇ θατέρου τῶν βρεφῶν πέλιόν τι τοῦ προσώπου μέρος ἐποίησεν. ὁ δὲ ἱπποφορβὸς ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας ἀνελόμενος ἔθρεψε, καὶ τὸν μὲν πελιωθέντα Πελίαν ἐκάλεσε, τὸν δὲ ἕτερον Νηλέα. τελειωθέντες δὲ ἀνεγνώρισαν τὴν μητέρα, καὶ τὴν μητρυιὰν ἀπέκτειναν Σιδηρώ· κακουμένην γὰρ γνόντες ὑπ᾽ αὐτῆς τὴν μητέρα ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτήν, ἡ δὲ φθάσασα εἰς τὸ τῆς Ἥρας τέμενος κατέφυγε, Πελίας δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτὴν κατέσφαξε, καὶ καθόλου διετέλει τὴν Ἥραν ἀτιμάζων.

Βλέπουμε εδώ ότι η μητέρα του Νηλέως και του διδύμου αδελφού του Πελίου,ήταν η προμήτηρ του Νέστορος.Πατήρ όμως του Νηλέως και του Πελίου ήταν ο Ποσειδών!

[Α 9,9] ἐστασίασαν δὲ ὕστερον πρὸς ἀλλήλους, καὶ Νηλεὺς μὲν ἐκπεσὼν ἧκεν εἰς Μεσσήνην καὶ Πύλον κτίζει, καὶ γαμεῖ Χλωρίδα τὴν Ἀμφίονος, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνεται θυγάτηρ μὲν Πηρώ, ἄρρενες δὲ Ταῦρος Ἀστέριος Πυλάων Δηίμαχος Εὐρύβιος Ἐπίλαος Φράσιος Εὐρυμένης Εὐαγόρας Ἀλάστωρ Νέστωρ Περικλύμενος, ᾧ δὴ καὶ Ποσειδῶν δίδωσι μεταβάλλειν τὰς μορφάς, καὶ μαχόμενος ὅτε Ἡρακλῆς ἐξεπόρθει Πύλον, γινόμενος ὁτὲ μὲν λέων ὁτὲ δὲ ὄφις ὁτὲ δὲ μέλισσα, ὑφ᾽ Ἡρακλέους μετὰ τῶν ἄλλων Νηλέως παίδων ἀπέθανεν. ἐσώθη δὲ Νέστωρ μόνος, ἐπειδὴ παρὰ Γερηνίοις ἐτρέφετο· ὃς γήμας Ἀναξιβίαν τὴν Κρατιέως θυγατέρας μὲν Πεισιδίκην καὶ Πολυκάστην ἐγέννησε, παῖδας δὲ Περσέα Στράτιχον Ἄρητον Ἐχέφρονα Πεισίστρατον Ἀντίλοχον Θρασυμήδην.

Φτάσαμε τώρα στο κτίσιμο της Πύλου από τον Νηλέα.Που θα μπορούσε να ήταν χτισμένη η Ομηρική Πύλος;Οι απόψεις διίστανται,γιατί άλλες αναφορές τοποθετούν την Πύλο δυτικά του χωριού Καλίδονα της Ηλείας.

Η Καλίδονα είναι ημιορεινό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας. Η γεωγραφική περιοχή του είναι πολύ μεγάλη, σε σχέση με τις περιοχές άλλων χωριών, αφού εκτείνεται από τα ορεινά του όρους Μίνθη (Βουνούκα) μέχρι την περιοχή Κακοβάτου, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη θάλασσα του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Η περιοχή του χωριού ήταν κατοικημένη από τα προϊστορικά χρόνια, αφού στα νότια του χωριού βρέθηκαν ίχνη ουρανίου και πυριτυλίθου. Η κυριότερη εγκατάσταση έγινε από τον Βασιλικό Πρίγκηπα της Θεσσαλίας Νηλέα, που εγκαθίδρυσε ισχυρή δυναστεία στη θέση του σημερινού λόφου «Νέστορας» κοντά στην Εθνική οδό, εκεί όπου τοποθετείται κατά μία άποψη η θέση της Ομηρικής Πύλου, με Βασιλιά τον ξακουστό Νέστορα.
 
(Μετά την άλωση της Ήλιδας εκστράτευσε ο Ηρακλής εναντίον της Πύλου και αφού κυρίευσε την πόλη σκότωσε τον Περικλύμενο,τον πιο γενναίο από τα παιδιά του Νηλέα,ο οποίος όταν πολεμούσε άλλαζε τη μορφή του.Σκότωσε και τον ίδιο τον Νηλέα και τα άλλα του παιδιά,εκτός από τον Νέστορα.Αυτός επειδή ήταν μικρός μεγάλωνε στη Γερήνη.Στη μάχη αυτή τραυμάτισε και τον Άδη που βοηθούσε τους Πυλίους.Απολλόδωρος,Βιβλιοθήκη,βιβλίον 2,στίχος 142)(σ.σΣε στρατιωτικούς χάρτες του 1945,στην περιοχή σημειούται και ο τάφος του Νέστορος).

Το κύπελλο του Νέστορα

Στις ανασκαφές 1907 & 1908, από τον Γερμανό Αρχαιολόγο Δαιρπερέλδ, βρέθηκαν τρείς θολωτοί Μυκηναϊκοί τάφοι και ερείπια Προϊστορικής Ακρόπολης. Οι ανασκαφές διακόπηκαν λόγω των βαλκανικών πολέμων και δεν επαναλήφθηκαν μέχρι σήμερα και έτσι δεν δόθηκε λύση στο δύσκολο αρχαιολογικό πρόβλημα, για την πραγματική θέση της Ομηρικής Πύλου.Το Ιερό Άλσος, περιελάμβανε όλη την περιοχή της Καλίδονας και ήταν αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα. Στην Ελληνιστική περίοδο ήκμασε προς τα νότια του Καλιδονίτικου ποταμού (Αμάθου) σημαντική πόλη της οποίας η ζωή συνεχίστηκε στη ρωμαϊκή εποχή και μέχρι τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Στην περιοχή αυτή και στις τοποθεσίες «Μαρμαρά» και «Κτίρια» βρέθηκαν αρκετοί σπόνδυλοι κιόνων, υπολήμματα Ρωμαϊκών θερμών (λουτρών) και κατάλοιπα Βυζαντινών Νεκροταφείων.  
  

Αξιοσημείωτη είναι η αδιαφορία των αρχαιολόγων ως ειδικών,για την ανάδειξη του τάφου του Νέστορος!Γιατί εκτός του παλατιού που δέχονται ότι είναι κτισμένο από τον Νέστορα,με την αποκάλυψη του τάφου του θα είχαν ακράδαντα στοιχεία ώστε να καταρρίψουν τον παρά-μύθο της δήθεν ανυπαρξίας του και της τοποθέτησης των γεγονότων που συνέβησαν την τότε εποχή,στη σφαίρα της δήθεν φαντασίας των Ελλήνων!
Ξαναγυρίζοντας τώρα,σε αυτά που γράφει ο Απολλόδωρος,παρατηρούμε ότι ένας εκ των αδελφών του Νέστορος,ο Περικλύμενος είχε την ικανότητα να αλλάζει μορφές!Εκτός αυτού,ο Ηρακλής τραυμάτισε και τον Άδη,που βοηθούσε τους Πυλίους!
[Α 9,11] Κρηθεὺς δὲ κτίσας Ἰωλκὸν γαμεῖ Τυρὼ τὴν Σαλμωνέως, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Αἴσων Ἀμυθάων Φέρης. Ἀμυθάων μὲν οὖν οἰκῶν Πύλον Εἰδομένην γαμεῖ τὴν Φέρητος, καὶ γίνονται παῖδες αὐτῷ Βίας καὶ Μελάμπους, ὃς ἐπὶ τῶν χωρίων διατελῶν, οὔσης πρὸ τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς ἐν ᾗ φωλεὸς ὄφεων ὑπῆρχεν, ἀποκτεινάντων τῶν θεραπόντων τοὺς ὄφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ ξύλα συμφορήσας ἔκαυσε, τοὺς δὲ τῶν ὄφεων νεοσσοὺς ἔθρεψεν. οἱ δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες αὐτῷ κοιμωμένῳ τῶν ὤμων ἐξ ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς ταῖς γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. ὁ δὲ ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεὴς τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς φωνὰς συνίει, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθάνων προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. προσέλαβε δὲ καὶ τὴν διὰ τῶν ἱερῶν μαντικήν, περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχὼν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν ἄριστος ἦν μάντις.
Εδώ παρατηρούμε ότι η Τυρώ του Σαλμωνέως,η μητέρα του Νηλέως και προμήτηρ του Νέστορος,παντρεύτηκε τον Κρηθέα που έκτισε την Ιωλκό!Τα παιδιά που γεννήθηκαν,ο Αίσων,οΑμυθάων και ο Φέρης,ήταν αδελφοί του Νηλέως από την Τυρώ και θείοι του Νέστορος!Εξάδελφοί του(του Νέστορος) ήταν ο Βίας και ο Μελάμπους,από τον θείο του τον Αμυθάωνα και ανεψιοί του από την εξαδέλφη του,την κόρη του Φέρητος!
[Α 9,12] Βίας δὲ ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως· ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη τῷ τὰς Φυλάκου βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον τῆς στέγης σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετ᾽ οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφ᾽ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς οἰωνοὺς προσεκαλέσατο· παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρ᾽ αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέδωκε πιεῖν, καὶ παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ μέρει τῆς βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε.

Ο Βίας,ο αδελφός του Μελάμποδα,μνηστήρ της ανεψιάς του Πηρούς,κόρης του Νηλέως, παρακαλεί τον Μελάμποδα να τον βοηθήσει να την κάνει γυναίκα του.Και όταν ο Διόνυσος τρέλανε τις Αργίτισσες κι αφού ο Μελάμπους τις θεράπευσε,αυτές κατοίκησαν μαζί με τον Βίαντα. 

[Α 9,13] Βίαντος δὲ καὶ Πηροῦς Ταλαός, οὗ καὶ Λυσιμάχης τῆς Ἄβαντος τοῦ Μελάμποδος Ἄδραστος Παρθενοπαῖος Πρῶναξ Μηκιστεὺς Ἀριστόμαχος Ἐριφύλη, ἣν Ἀμφιάραος γαμεῖ. Παρθενοπαίου δὲ Πρόμαχος ἐγένετο, ὃς μετὰ τῶν ἐπιγόνων ἐπὶ Θήβας ἐστρατεύθη, Μηκιστέως δὲ Εὐρύαλος, ὃς ἧκεν εἰς Τροίαν. Πρώνακτος δὲ ἐγένετο Λυκοῦργος, Ἀδράστου δὲ καὶ Ἀμφιθέας τῆς Πρώνακτος θυγατέρες μὲν Ἀργεία Δηιπύλη Αἰγιάλεια, παῖδες δὲ Αἰγιαλεὺς <καὶ> Κυάνιππος.

[Α 9,14] Φέρης δὲ ὁ Κρηθέως Φερὰς ἐν Θεσσαλίᾳ κτίσας ἐγέννησεν Ἄδμητον καὶ Λυκοῦργον. Λυκοῦργος μὲν οὖν περὶ Νεμέαν κατῴκησε, γήμας δὲ Εὐρυδίκην, ὡς δὲ ἔνιοί φασιν Ἀμφιθέαν, ἐγέννησεν Ὀφέλτην <τὸν ὕστερον> κληθέντα Ἀρχέμορον.

Καταλήγοντας παρατηρούμε ότι,οι Φερές της Θεσσαλίας,πόλις υπαρκτή και αυτή έχει ιδρυθεί από τον Φέρη,τον θείο του Νέστορος!Ποιός άραγε δεν γνωρίζει τον Ρήγα τον Φεραίο;
Άρα,με δεδομένη την παραδοχή των αρχαιολόγων ότι,το παλάτι του Νέστορος είναι κτίσμα δικό του,με δεδομένη την τοποθεσία του τάφου του,όπως και με δεδομένες τις υπαρκτές τοποθεσίες των πόλεων Σαλμώνη,Πύλος,Ιωλκός,Φερές,καταλήγουμε στο συμπέρασμα της ιστορικής πραγματικότητας των προσώπων και των γεγονότων,που αναφέρονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ…!
Δεχόμενοι ως πραγματική Ιστορία τα παραπάνω και ασφαλώς χωρίς αμφισβήτηση,αποδεχόμενοι τις χρονολογίες που αναφέρει ο Ηρόδοτος,θεωρούμε ότι τα παραπάνω πρόσωπα υπήρξαν πραγματικά και τα γεγονότα συνέβησαν πριν πολλές,πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και όχι απαραιτήτως εντός των συρρικνωμένων χρονικών ορίων που τα τοποθετούν  
οι την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ παραποιούντες!
Σχετικά θέματα:
Advertisements

>Βοηθήστε να σωθεί ο Ιερός Βωμός των 12 Θεών! Help us to Save the Sacred Altar of the 12 Gods.

Φεβρουαρίου 27, 2011

>


Όσοι Συνέλληνες επιθυμούν ας αναρτήσουν την εικόνα στις ιστοσελίδες τους και ας το διαδώσουν και όπου μπορούν!
Ευχαριστούμε

    Ο Ιερός Βωμός των 12 Θεών μπορεί να σωθεί! Αρκεί να βοηθήσεις!
 

ΣυνΈλληνα!
Ο Ιερός μας Βωμός, δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμένει έρμαιο στα οικονομικά συμφέροντα που αντιτάσσει η πλευρά του ΗΣΑΠ, η σιωπή των ΜΜΕ και η αδιαφορία του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχεις Ιστορικό και πρωτίστως Ηθικό χρέος να τον Υπερασπιστείς με όλες σου τις δυνάμεις!
Μπορεί να θάφτηκε τόσα χρόνια, μα δεν έπαψε να είναι Ιερός για τους Έλληνες που ακολουθούν την Πατρώα Θρησκεία! Τώρα που επανήλθε στο φως, ο Ιερός Βωμός των 12 Θεών πρέπει να έχει ανάμεσα στους υπερασπιστές του και εσένα! Ενημέρωσε όσους περισσότερους μπορείς για το θέμα! Διέδωσε ότι υπάρχουν Έλληνες που προσπαθούν, και ένωσε και εσύ τις δυνάμεις σου!
Όλοι μαζί μπορούμε!

Καλέστε αλλεπάλληλα στο τηλ του ΥΠ.ΠΟΛ 2131322100 και στον ΗΣΑΠ 2103248311-17
Στείλτε e-mail και συντονιστείτε στην προσπάθεια που διαρκώς διευρύνεται!

Θύρσος- Έλληνες Εθνικοί

Dear Friends
Please spread these banners wherever you can! Thank you

Our Sacred Altar of the 12 Gods can not be and can not stay in the hands of the economical profits that the Railway Company oblige, the silence of media and the disinterest of the Ministry of «Culture». You have Historical but first of all Moral Duty to Defend the Altar with all your powers!
It might was underground for years now, but never stopped to be Sacred for all the Hellenes that follows their Ethnic (Native) Religion.
Now that it came back to the light, the Sacred Altar of the 12 Gods should have also YOU to it’s defenders.
Inform or update everyone about this matter. Inform that there are Hellenes that they fight for it and Unite your powers with us!
All Together We Can Succeed!

Call or e-mail
Ministry of «Culture»
+302131322100
grplk@culture.gr

Railway Station (ISAP)
+302103248311 – 17
pro@isap.gr

Give your Voice to this Movement that is getting wider day by day!

The story so far:

From our Call for Solidarity throughout the Thinking People all over the World!
“Very recently during constructions on the railway network of Athens, a magnificent Treasure of the Hellenic History was discovered, a masterpiece of the Hellenic Culture, the Sacred Altar of the 12 Gods. Now this Treasure is in immediatedanger because of the lack of interest of the Hellenic State, because of the decision of the railway company to bury it as quick as possible. And also know that the Altar and its very site were the center of Athens in Ancient Years. The holiest spot of Athens. Where Hiketes (suppliants) would ask for Mercy! As archaeologists say, it is as important as the golden-elephantine statue of Goddess Athena! This Altar is not only an archaeological remain. It is also Sacred, especially to us, the followers of the Hellenic Ancient Religion. The total devastation of it, means that the Hellenic Culture has been mutilated by the ignorant and dangerous people who rule and they do not respect who they are, where they come from, and especially where they want to lead us, the Hellenes…”


Θύρσος – Έλληνες Εθνικοί
Για την έρευνα,μελέτη και διάδοση του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.

Thyrsos – Hellenes Ethnikoi
For the research, study and spread of the Ancient Hellenic Culture.

http://www.thyrsos.gr
http://hellenesthyrsos.blogspot.com/

>Ήταν οι Παλαιολόγοι Έλληνες;

Φεβρουαρίου 8, 2011

>Αποσπάσματα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,του Κ.Παπαρρηγόπουλου,στα οποία ο χριστιανός ιστορικός αναφέρει τα παρακάτω,που αν και θολά περί της πραγματικής φυλετικής καταγωγής πολλών προσώπων(λόγω της ιδιοφυούς εμπνεύσεώς τους να κρύβουν την πραγματική,αλλάζοντας τα ονόματά τους),γράφει σε ένα σημείο ότι,ο Μιχαήλ Ράλλης καταγόταν από τον οίκο των Ράλληδων,που κατ’αρχάς ονομάζονταν…Ραούλ!Όπως και ότι ένας Ιωάννης Ράλλης Παλαιολόγος,πήγε στη Ρωσία ακολουθώντας την Σοφία,κόρη του Θωμά Παλαιολόγου,που παντρεύτηκε τον μέγα Δούκα της Ρωσίας Ιωάννην Ι’ Βασιλειάδην!…Καλό…διάβασμα.


Παρατηρούμε πιο πάνω στο έγγραφο,την χρονολογία που καταγράφει ο Παπαρρηγόπουλος!Το 6970 μετράει από «κτίσεως κόσμου»,διότι και αλλού ο ίδιος καταγράφει άλλον αριθμό ετών(πάντα από κτίσεως κόσμου και μάλιστα το αναφέρει αυτολεξεί)!Αν εδώ αφαιρέσουμε το 1462 μ.χ.=5508 έτος…κτίσεως κόσμου από τον…Γιαχβέ!Διαβάζουμε τα άκρως κατατοπιστικά στη Βικιπαίδεια,περί χρονολόγησης επί Βυζαντίου,που είναι ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο,ότι ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αίρεση του ιουδαϊσμού!
[Ως Έτος Κόσμου ή έτος κτίσης κόσμου, προσδιορίζεται το έτος που έγινε αποδεκτό ως η αφετηρία του χρονολογικού συστήματος τουΒυζαντίου[1], το οποίο υιοθέτησε και διατήρησε και η Ορθόδοξη Εκκλησία από το 691 μ.Χ. μέχρι το 1728. Ονομάζεται και «χρονολογικό σύστημα Κωνσταντινουπόλεως» σε αντιδιαστολή με το «Αλεξανδρινό σύστημα» του 412 μ.Χ.[2].

Ιστορικό

Γνωρίζουμε ότι «με την εξάπλωση του Χριστιανισμού διαδόθηκε η χρονολόγηση ‘από κτίσεως κόσμου’ (anno mundi)»[3] και το Βυζάντιο αντίθετα από τη Δύση, υιοθέτησε το ημερολόγιο της χρονολογίας αυτής[4]. Επρόκειτο για «μια συμβατική χρονολογία»[5] αλλά όχι ίδια «παρά πάσι τοις χρονολόγοις και θεολόγοις, αλλά ποικίλη και παντοδαπή»[6], καθώς «οι μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης προσπάθησαν να υπολογίσουν αυτή την ‘αρχή του κόσμου’ προτείνοντας διάφορες χρονολογίες, όπως το 5508 π.Χ και το 5493 π.Χ.»[7].

Ήταν διαπιστωμένο ότι «περί την χρονολογίαν…η εβραϊκή Γραφή διαφωνεί προς την ερμηνείαν των Ο’…προς δε ταύτας πάλιν εκατέρας τας Γραφάς διαφωνεί και το αρχαίον Σαμαρειτανόν, ιδίαν έχον χρονολογίαν.»[8]. Έτσι, με βάση υπολογισμού την Παλαιά Διαθήκη που η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδεχόταν, δηλ. τη Μετάφραση των Εβδομήκοντα, η χρονολογία δημιουργίας του κόσμου που προσδιοριζόταν με την κατά γράμμα ερμηνεία των γενεαλογιών της Γενέσεως[9] τοποθετήθηκε στο 5.509/5.508 π.Χ.[10]. Έτσι, η «διαφόρως μεν κατ’ αρχάς υπό των χριστιανών χρονολόγων οριζομένη» χρονολογία[11] μετά την εμφάνισή της στον γ’ κανόνα της εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδουπου κανονίζει τα περί γάμου των κληρικών, έγινε ευρύτερα αποδεκτή και το γεγονός αυτό, έμμεσα επικύρωνε και την αξία της «Μεταφράσεως των Ο'» η οποία τελικά «εξήλεγξε της εβραϊκής χρονολογίας τας ατοπίας»[12]. Εν τούτοις, η αλεξανδρινή χρονολόγηση που τοποθετούσε την κτίση του κόσμου το 5.492/3 δεν σταμάτησε να χρησιμοποιείται στο Βυζάντιο ακόμη και από μοναχούς, όπως βλέπουμε σε ιστορικά και λογοτεχνικά έργα του 8ου και 9ου αιώνα[13].] 

>Ποιοί ήταν οι…"τρεις ιεράρχες";

Ιανουαρίου 28, 2011

>

Πολλοί μέχρι σήμερα θεωρούν ότι οι τρεις λεγόμενοι «ιεράρχες»,που μάλιστα εορτάζονται από όλους τους χριστιανούς ανά την υφήλιο,ως «προστάτες των γραμμάτων»,ήταν…»έλληνες»!
Πως όμως;Κατά τον Παπαρρηγόπουλο ,όπως θα δούμε και στα αποσπάσματα πιο κάτω,οι πρώτοι χριστιανοί,αλλά και οι επίσκοποι των χριστιανών ήταν καθαροί εβραίοι.Δεδομένου ότι και ο Σαύλος(Παύλος) ήταν Ρωμαίος πολίτης,μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον κατά τις πρώτες εκατονταετίες και μέχρι να εδραιωθεί για τα καλά ο χριστιανισμός,ως επικρατούσα θρησκεία,ειδικά στον ελληνικό κόσμο,δεν θα ήταν δυνατόν να αφήσουν τον έλεγχο σε αλλοεθνείς προσήλυτους.
Παρατηρούμε αίφνης ότι η μάνα του Βασίλειου ήταν απόγονος Ρωμαίων αξιωματούχων!Πολλοί εβραίοι,όμως,ως Ρωμαίοι πολίτες,είχαν το δικαίωμα να καταλαμβάνουν αξιώματα στο Ρωμαϊκό κράτος.Δεν μας λένε βέβαια ποιός ήταν ο πατέρας του,αλλά αν ήταν…έλληνας δεν θα το βροντοφώναζαν;Το ότι ήταν εβραίος συμπεραίνεται και από τον παππού του που είχε πεθάνει ως χριστιανός!Είπαμε ότι κατά τις πρώτες εκατονταετίες ο χριστιανισμός ήταν απλά μια αίρεση του Ιουδαϊσμού(ιδέ Παπαρρηγόπουλο).
Το αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στην κηδεία του συμμετείχαν…Ιουδαίοι,πιστοί της εθνικής τους θρησκείας!Αν δεν ήταν εβραίος,δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετείχαν ακραιφνείς πιστοί Ιουδαίοι!

Το ίδιο ισχύει και για τον Γρηγόριο τον Ναζι-ανζηνό!
Όπως πάλι θα δείτε στον Παπαρρηγόπουλο,όλοι οι άλλοι λαοί ήταν σφόδρα εχθρικοί απέναντι στους Ιουδαίους(εβραίους),οπότε ήταν αδύνατον να έχουν για θρησκεία τον Ιουδαϊσμό και μάλιστα κάποια αίρεσή του!

Όσο για τον Ιωάννη της Αντιοχείας,ισχύει και γι’αυτόν ότι ήταν εβραίος.Και μόνο το γεγονός ότι η θεολογική σχολή που μαθήτευσε ήταν του Λουκιανού του Αποσυνάγωγου,το δηλώνει!Διότι ποιός,αν όχι εβραίος,θα μπορούσε να γίνει…ΑΠΟΣΥΝΑΓΩΓΟΣ,δηλαδή να έχει αποβληθεί από τη συναγωγή!Και γνωρίζουμε ότι συναγωγές είχαν και έχουν ΜΟΝΟ οι εβραίοι,όπως είναι γνωστό ότι ΜΟΝΟ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ γίνονται δεκτοί σε συναγωγές!  
[Βασίλειος Καισαρείας
Γεννήθηκε στα 330 στη Νεοκαισάρεια της Καππαδοκίας. Ο πατέρας του Βασίλειος ασκούσε το επάγγελμα του καθηγητή ρητορικής στη Νεοκαισάρεια και η μητέρα του Εμμέλεια ήταν απόγονος οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων (ο πατέρας της είχε πεθάνει ως Χριστιανός μάρτυρας).
….
Στην κηδεία του συμμετέχουν Ιουδαίοι, πιστοί της εθνικής θρησκείας και ένα πλήθος ανομοιογενούς θρησκευτικής και εθνικής απόχρωσηςΒικιπαίδεια]

[Γρηγόριος Ναζιανζηνός

Γεννήθηκε στην Ναζιανζό της Καππαδοκίας από μορφωμένους γονείς. Ο πατέρας του αρχικά ήταν λάτρης ενός κράματος ειδωλολατρίας και Ιουδαϊσμού (Υψιστάριοι) αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε και έγινε Επίσκοπος στη Ναζιανζό. Η μητέρα του Αγία Νόννα έδωσε στο μικρό Γρηγόριο τις πρώτες χριστιανικές κατευθύνσεις. Ο Γρηγόριος αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη γενέτειρά του, σπούδασε στην Καισάρεια και αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Ύστερα φοίτησε έξι χρόνια στις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας, όπου σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική. Συνδέθηκε με βαθιά φιλία με το συμφοιτητή του Βασίλειο (τον Μέγα), με τον οποίο, όπως έγραφε ο ίδιος, είχε «μια ψυχή σε δύο σώματα χωρισμένη». Προσοχή χρειάζεται στη διάκρισή του από τον Άγιο Γρηγόριο το Ναζιανζηνό, ο οποίος ήταν ο πατέρας του, επίσκοπος Ναζιανζού.Βικιπαίδεια]

[Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωστός και ως Ιωάννης της Αντιόχειας, είναι Άγιος, Πατέρας και ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας….Γεννήθηκε στην Αντιόχεια μεταξύ 344 και 354, με πιθανότερη ημερομηνία κοντά στο 349. Γονείς του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η ΑνθούσαΟ Λουκιανός Αντιοχείας(Αντιοχεύς) (235312), γνωστός και ως Λουκιανός ο Αποσυνάγωγος ή Άγιος Λουκιανός, υπήρξε πρεσβύτερος, θεολόγος, διδάσκαλος και συγγραφέας κατά το 4ο αιώνα και έδρασε στην περιοχή της Αντιόχειας

…Η θεολογική σχολή της Αντιόχειας ιδρύθηκε από τον Λουκιανό Αντιοχείας στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τις αρχές του 3ο αιώνα
…Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος καίτοι δεν μαθήτευσε σε αυτή χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος ο οποίος πέτυχε τελικά να προσδώσει νέα πνοή στη σχολή...Βικιπαίδεια]

Προς επιβεβαίωση ρίξτε μια ματιά στα αποσπάσματα από τον Παπαρρηγόπουλο…

Παπαρρηγόπουλος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,βιβλίον όγδοον

Πλάτων Πισατίδης

μαργαριτάρια

Ιανουαρίου 9, 2011

Τα βρέφη θηλάζουν εκ της μητρός τους. Το γάλα αυτό λέγεται μητρικόν γάλα.
Νοθευμένον γάλα πίνουν μόνον τα νόθα βρέφη διότι αυτά δεν θηλάζουν.

Όποιος ζηλεύει τα πολλά, ζηλεύει και τα λίγα.

Η δονοβλεψία είναι ασθένεια όπου δονεί το αίσθημα της οράσεως.

Ετεροφαλή είναι τα αδέρφια που προέρχονται από τον ίδιο πατέρα.
Από την ίδια μάνα λέγονται ετεροθηλή.

Ένας αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας μόνον δια της γονιμοποιήσεως. Αλλιώς,
παραμένει πάντα άλλος δαπός, επ άπειρον.

Η ουρά στα ζώα χρησιμοποιεί με το που να την βλέπουν τα ζώα πόρχονται πίσω,
ότι μπροστά υπάρχει κι άλλο ζώον. Στον άνθρωπο είναι αχρείαστη.

Ο εξοστρακισμός ήταν μια αρχαία τιμωρία όπου σου έβαζαν έξι όστρακα κι
έπρεπε να τα χτυπήσεις και να τα σπάσεις με το κεφάλι σου. Μερικές φορές
πετύχαινε, άλλες όχι.

Ο αλιγάτορας είναι συνδυασμένο ζώον: μισός άλιγας, μισός γάτορας.

Το μητρικόν γάλα είναι προτιμότερον του αγελαδινού, λόγω καλυτέρας εμφανίσεως στήθους γυναίκας.

Στην αρχαιότητα ήταν όλα ηθικά και γνήσια, ακόμα και οι πόρνες λεγόντουσαν ιέρειες.

Ψευδώνυμο είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τους ποιητές, όταν ντρέπονται για την ποίησή τους.

Η παρτιτούζα είναι οι νότες που έχουν μπροστά τους οι μουσικοί τηςσυμφωνικής ορχήστρας.
Ο μαέστρος δεν θέλει παρτιτούζα. Αυτός και μόνον αυτός, κρατάει τη βακέτα και την κουνάει τεντωμένη
δώθε-κείθε, έχοντας κάτι το κοινόν στα οπίσθιά του. Το κοινόν δεν παίρνει μέρος σ όλα αυτά, μόνον
βλέπει και ακούει έντονα καταγοητευμένον από την διέγερσιν.

Χαρμόσυνοι ήχησαν οι κώδωνες των ναών και των εκκλησιών οι καμπάνες.

Παρ όλο που ο γέρος ήταν τυφλός, άκουσε τα πάντα!

Στα μαθηματικά δεν είμαι πολύ καλός, αλλά πρώτος στην ορφογραθία.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν προστυχόλογα. Προχτές στο πανηγύρι του Σταυρού, κάτω στην Καρούτα,
κάποιος είπε ανυπερθέτος. Οι άλλοι έκαναν πως δεν κατάλαβαν.

Πειστήρια έχομε πολλών ειδών. Δυο απ αυτά, τα γνωστότερα, είναι τα αστυνομικά και τα άχραντα.

Το εθνικό σήμα της Ολλανδίας είναι το άνθος της τουλούμπας.

Δρυός παιδούσης πάσα υήρ ψιλεύεται. Θέλει να δείξει την αρπακόλα του επιπόλαιου και του πλεονέκτη.

Καλύτερα μια χώρα μ ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χώρες σκλαβιά και φυλακή.

Σαρανταπέντε πετεινοί, ενός κοκόρου γνώση. Σαρανταπέντε Γιάννηδες, ενός κοκόρου κλώσα.

Οι χορευτές δεν κάνουν παιδιά γιατί αν κάνουν θα βγουν ομοφυλότερα. Και ο νοών νοήμων.

Εκ τη πρέφας του αναγεννάται, ως άλλος φοίνιξ.

Το εμφιαλωμένο νερό προκαλεί εμφιάλτες.

Ίδιος κι απαράδεκτος!

Της έταξε λαχνούς με πετραχείλια.

Το άλλο παιδί ήταν άσχημο, κακότροπο και οξύμωρο.

Νου σιγής, ενσωματωμένη σιγή.

Η κόμπρα είναι τελείως ακίνδυνη για τους Έλληνες. Πέρυσι χάσαμε χιλιάδες σε τροχαία δυστυχήματα.
Ούτε ένας θάνατος από κόμπρα!

Η υψηλότερη κορφή του Ολύμπου ήταν το Δωδεκάθεον. Πάνω στο ψηλότερο σημείο, ακριβώς πάνω στη μύτη της κορυφής,
καθόταν ο Δίας, διάσημος γι αυτή την επίμονη στάση του.

Όταν ο Χριστός ήταν μικρός, ο πατέρας του, ο μαραγκός Ιωσήθ, τον φώναζε Χρηστάκη.

Ο Λουδοβίκος ο XVI, αμέσως μετά την επανάσταση, αποκεφαλίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή του το έτος 1792.

Ο Διονύσιος ο Σολομών έγραψε τον Ύμνον εις μίαν και μόνον στιγμήν εθνικής εξάρσεως και υπερηφανείας.
Όχι για άλλους λόγους.

Κώστας Σκανδάλης

www.aegeantheory.gr

Στρατηγικές χειραγώγησης

Ιανουαρίου 5, 2011

10 στρατηγικές χειραγώγησης από τα ΜΜΕ, του Νόαμ Τσόμσκυ

1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου είναι η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ αλλαγές μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων πληροφοριών. Η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει στο κοινό να ενδιαφερθεί για απαραίτητες γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής. «Διατηρήστε την προσοχή του κοινού αποσπασμένη, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία. Διατηρήστε το κοινό απασχολημένο, τόσο πολύ ώστε να μην έχει καθόλου χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ

Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια αντίδραση από τον κόσμο, με σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα που η εξουσία θέλει να τον κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα: Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση ώστε να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών.

3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 οι δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική ανεργία, μισθοί που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.

4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση του λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή μια μελλοντική θυσία απ’ ό,τι μία άμεση. Κατά πρώτον επειδή η προσπάθεια δεν καταβάλλεται άμεσα και κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην ιδέα των αλλαγών και να τις αποδεχτεί με παραίτηση όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.

5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα παιδικά, πολλές φορές στα όρια της αδυναμίας, σαν ο θεατής να ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά υστερημένος.Όσο περισσότερο θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό να ήταν 12 χρονών ή και μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού παιδιού» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών, φόβων, καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.

7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη σκλαβιά του. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή, έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).

8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ

Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος.

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ

Κάντε τα άτομα να πιστέψουν ότι αυτά και μόνον αυτά είναι ένοχα για την κακοτυχία τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους, των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους. Έτσι, τα άτομα, αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα, υποτιμούν τους εαυτούς τους και νιώθουν ενοχές, κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης. Και χωρίς δράση, δεν υπάρχει επανάσταση.

10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους.
Κ.Σ

ΙΘΑΚΗ

Ιανουαρίου 3, 2011

Ποιά ήταν η πόλις Ashkelon;

Δεκέμβριος 18, 2010
ΙησούςΝαυή 13 3 από Σιώρ, του κατέναντι της Αιγύπτου, έως των ορίων της Ακκαρών προς βορράν, τα οποία αριθμούνται εις τους Χαναναίους. αι πέντε ηγεμονίαι των Φιλισταίων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων και των Ακκαρωνιτών, και η των Αυϊτών·…
Κριταί 1 18 Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζαν και τα όρια αυτής, και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής, και την Ακκαρών και τα όρια αυτής…
Κριταί 14 19 Και επήλθεν επ’ αυτόν πνεύμα Κυρίου· και κατέβη εις Ασκάλωνα και εφόνευσε τριάκοντα άνδρας εξ αυτών, και έλαβε τα ιμάτια αυτών, και έδωκε τας στολάς εις τους εξηγήσαντας το αίνιγμα. Και εξήφθη ο θυμός αυτού, και ανέβη εις τον οίκον του πατρός αυτού…
Α’ Σαμουήλ 6 17 Αύται δε ήσαν αι αιμορροΐδες αι χρυσαί, τας οποίας οι Φιλισταίοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον· της Αζώτου μία, της Γάζης μία, της Ασκαλώνος μία, της Γαθ μία, της Ακκαρών μία·…
Β’ Σαμουήλ 1 20 Μη αναγγείλητε εις την Γαθ, μη διακηρύξητε εις τας πλατείας της Ασκάλωνος, μήποτε χαρώσιν αι θυγατέρες των Φιλισταίων, μήποτε αγαλλιάσωνται αι θυγατέρες των απεριτμήτων·…
Εκκλησιαστής 12 11 Οι λόγοι των σοφών είναι ως βούκεντρα και ως καρφία εμπεπηγμένα υπό των διδασκάλων των συναθροισάντων αυτούς· εδόθησαν δε παρά του αυτού ποιμένος…
Ιερεμίας 25 20 και πάντα τον σύμμικτον λαόν και πάντας τους βασιλείς της γης Ουζ και πάντας τους βασιλείς της γης των Φιλισταίων και την Ασκάλωνα και την Γάζαν και την Ακκαρών και το υπόλοιπον της Αζώτου,…
Ιερεμίας 47 5 Φαλάκρωμα ήλθεν επί την Γάζαν· η Ασκάλων απωλέσθη μετά του υπολοίπου της κοιλάδος αυτών. Έως πότε θέλεις κάμνει εντομάς εις σεαυτήν;…
Ιερεμίας 47 7 Πως να ησυχάσης; διότι ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν παραγγελίαν κατά της Ασκάλωνος και κατά της παραθαλασσίου· εκεί διώρισεν αυτήν…
Αμώς 1 8 Και θέλω εξολοθρεύσει τον κάτοικον από της Αζώτου και τον κρατούντα το σκήπτρον από της Ασκάλωνος, και θέλω στρέψει την χείρα μου εναντίον της Ακκαρών και το υπόλοιπον των Φιλισταίων θέλει απολεσθή, λέγει Κύριος ο Θεός…
Σοφονίας 2 4 Διότι η Γάζα θέλει εγκαταλειφθή και η Ασκάλων θέλει ερημωθή· θέλουσιν εκδιώξει την Άζωτον εν καιρώ μεσημβρίας και η Ακκαρών θέλει εκριζωθή…
Σοφονίας 2 7 Και το παράλιον τούτο θέλει είσθαι διά το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα· εκεί θέλουσι βόσκει· εν τοις οίκοις της Ασκάλωνος θέλουσι καταλύει το εσπέρας· διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθή αυτούς και αποστρέψει την αιχμαλωσίαν αυτών…
Ζαχαρίας 9 5 Θέλει ιδεί η Ασκάλων και φοβηθή, και η Γάζα και θέλει λυπηθή σφόδρα, και η Ακκαρών, διότι η προσδοκία αυτής θέλει ματαιωθή· και θέλει απολεσθή ο βασιλεύς εκ της Γάζης και η Ασκάλων δεν θέλει κατοικείσθαι…

Διάβασε τη Βίβλο

Υ.Γ.

Μπαίνοντας στο Google Earth,μπορείτε να δείτε πολλές φωτογραφίες από την αρχαία Ασκάλωνα!

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΧΩΡ.

Σεπτεμβρίου 20, 2010

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΧΩΡΞεκίνησαν οι εγγραφές στο Πανεπιστήμιο της Ελληνικής ιδεολογίας του ΙΧΩΡ.
Είσοδος ελεύθερη με την κάρτα μέλους.
Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά 5-7 και 7-9 Ακαδημίας 88, σε δύο ορόφους, 5ος και 6ος, στις δύο αίθουσες σεμιναρίων του ΙΧΩΡ, ΠΗΓΑΣΟΣ και ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ.

Διδάσκονται μεταξύ άλλων:
— Αμφικτυονική φιλοσοφία και σοφοθεραπευτική – Ιων Καρακώστας
— Ελληνική γλώσσα Διάλεκτοι Ετυμολογία – Κωνσταντίνος χατζηγιαννάκης
— Μουσική θεωρία και αποσυμβολισμός – Γεωργάκη Παρασκευή
— Αρχαίο Ελληνικό θέατρο, υποκριτική και ορθοφωνία – Κοντογιάνης Παντελής
— Πυθαγόρειος Εσωτερισμός – Τάκας Στυλιανός
— Αρκαδικός κύκλος – Σπυρόπουλος Γιάννης
— Πολιτική οικονομία και η δυτική οικονομική παρακμή – Χαράλαμπος Ησαίας
— Ελληνική Αρχαιολογία – Μπεξής Ευάγγελος
— Βιωματική Ελληνικότητα – Μπεξής Ευάγγελος
— Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή ιστορία – Γουίλιαμ Γουλιέλμος
— Το κίνημα της Πανελλήνιας ιδέας στην ιστορική του διαχρονία – Ηλιόπουλος Γιώργος
— Ελληνική Μυθολογία – Στεργιοπούλου Βασιλεία
— Αρχαία Ελληνική τεχνολογία – Καρμιράντζος Κωνσταντίνος
— Βότανα-Διατροφή και τρόποι θωράκισης της υγείας μας – Γρηγορίου Μιχάλης
Συμμετέχουν ακόμα σε εβδομαδιαία βάση με συζητήσεις και αναλύσεις θεμάτων η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ, το φιλοσοφικό εργαστήριο ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ, οι φίλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και το τελεστικό Θέατρο ΑΝΑΣΣΑ ΓΑΙΑ.
Η κεντρική ομιλία κάθε Σάββατο και προβολή ντοκυμανταίρ κάθε Τετάρτη.
Για περισσότερες πληροφορίες,αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφές, Ακαδημίας 88, στον 5ο όροφο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3840676.

ΙΧΩΡ

Ελληνίδες πόλεις της Αλεξανδρινής εποχής στην Ασία.

Σεπτεμβρίου 12, 2010

ΑΣΙΑ

Μικρά Ασία
Βιθυνία.
-Νικομήδεια(πρώην Άστακος,την οποίαν κατέσκαψε ο Λυσίμαχος και ανοικοδόμησε ο Ζιποίτης,υιός του Βία,ντόπιου βασιλιά και ονόμασε από του υιού του Νικομήδους).
-Νίκαια(πρώην Αντιγόνεια,την οποία είχε ιδρύσει ο Αντίγονος και αργότερα ο Λυσίμαχος μετονόμασε προς τιμήν μιας εκ των συζύγων του).
-Προυσιάς(η ονομαστή Προύσα η προς τον Όλυμπον).
-Απάμεια.
-Προυσιάς η προς Υπίω.
-Αντιγόνεια η προς το Δασκύλιον.
-Αντιγόνεια(άλλη πόλις την οποία ο γεωγράφος Στέφανος ονομάζει φρούριον της Κυζικηνής).
-Νικομήδειον.
-Ζιποίτιον.
-Επιφάνεια.
Τόσο πολύ συνοικειώθηκαν οι βασιλείς της Βιθυνίας με τους Έλληνες,ώστε μετά από πολλά χρόνια ξεχάστηκε η βάρβαρη καταγωγή τους και οι χρονογράφοι τους έλεγαν όντως,»εκ του γένους των Μακεδόνων«.

Πόντος
-Άμαστρις(όνομα που δόθηκε προς τιμήν της Αμάστριος,γυναίκας του Λυσιμάχου,η οποία χτίστηκε περίπου το 300 π.Α.Τ.(*) και την έλεγαν «δεξιόν οφθαλμόν του κόσμου«,στην οποία προσερχόντουσαν οι Σκύθες οι πέραν του Πόντου,όπως και και άλλοι λαοί,»ώσπερ εις κοινόν τι συντρέχοντες εμπόριον«.
-Φαρνακία πλησίον του Κερασούντος.
-Ευπατορία επί της συμβολής των ποταμών Λύκου και Ίριδος.
-Πολεμώνιον.
-Λαοδίκεια.
Προϋπήρχαν,βέβαια,ελληνικές πόλεις πολύ αρχαίες στα παράλια,όπως:

-Ηράκλεια
-Σινώπη.
-Αμισός.
-Τραπεζούς.
-Κερασούς και άλλες.

Οι βασιλείς του Πόντου,έλκοντες το γένος από τον Κύρον,μεταφύτευσαν αθρόα την ελληνική παιδεία και δίαιτα στο κράτος τους.

Καππαδοκία
Ο ελληνισμός διαδόθηκε αργότερα στην Καππαδοκία,γιατί αρχαιότερα κτίσματα δεν υπήρχαν.Περίπου στα μέσα του δεύτερου π.Α.Τ. αιώνα άρχισαν να ιδρύονται ελληνικές πόλεις από τον εγχώριο βασιλιά Αριαράθ Ε'(Αριάραθος),για τον οποίο ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει ότι μετέσχε της ελληνικής παιδείας,»εξ ου και η παρά τοις Έλλησι πάλαι αγνοουμένη Καππαδοκία τότε τοις πεπαιδευμένοις εμβιωτήριον υπήρχεν«.Από τότε αναφέρονται τέσσερεις ονομαστές ελληνικές πόλεις.
-Αριαράθεια.
-Ευσέβεια η προς τον Ταύρονπόλις Ελλάς εν τω Καππαδόκων έθνει«,κατά τον Φιλόστρατον.
-Ευσέβεια η προς το Αργαίον,η οποία λεγόταν και Μάζακα,ενώ ο Στράβων βεβαιώνει ότι «χρώνται οι Μαζακηνοί τοις Χαρώνδα νόμοις,αιρούμενοι και Νομωδόν,ός εστιν αυτοίς εξηγητής των νόμων«.
-Αρχελαίς.
Υπήρχαν βέβαια και άλλες ελληνίδες πόλεις στην Καππαδοκία,γιατί κατά τον Στράβωνα,ο βασιλεύς Τιγράνης έκτισε εκεί πόλιν,την οποία ονόμασε Τιγρανόκερταεκ δώδεκα υπ’ αυτού ερημωθεισών ελληνίδων πόλεων συναγαγών«.

Φρυγία 
Η Φρυγία διετέλεσε υποταγμένη για πολύ χρόνο στους Σελευκίδες.Επειδή βρίσκεται στο μέσον της μικράς Ασίας διασχίζεται από μεγάλες εμπορικές οδούς.Επί των οδών αυτών κτίσθηκαν πολλές πόλεις.
Λαοδίκεια.
-Φιλομήλιον.
-Πολύβοτος.
-Σύνναδα,της οποίας σώζονται νομίσματα που γράφουν: «Συνναδέων Ιώνων«,»Συνναδέων Δωριαίων«,»Ζεύς πάνδημος Συνναδέων«.
-Δοκιμία.
-Λυσιάς.
-Πέλται,οι οποίοι αναφέρονται ήδη στην «Ανάβαση» του Ξενοφώντα,αλλά δέχθηκαν πολλούς Μακεδόνες εποίκους.
-Ευμένεια.
-Διονυσόπολις.
-Λαοδίκεια η προς τον Λύκον,μία από τις αξιολογότατες και πλουσιώτερες πόλεις της μικράς Ασίας.
-Θεσιμώνιον.
-Απάμεια ή Κιβωτός,για την οποία ο Στράβων λέει,»εμπορείον μέγα της ιδίως λεγομένης Ασίας,δευτερεύον μετά την Έφεσον«.
-Αντιόχεια η προς την Πισιδία.
-Σελεύκεια που επιλεγόταν και Σιδηρά.
Αυτές είναι 14 από τις 29 ελληνίδες πόλεις που αναφέρονται ονομαστικά,αλλά αυτές είναι οι πιο αναμφισβήτητες.

Γαλατία
(δηλ.,η χώρα την οποία κατέλαβαν οι Γαλάτες μεταξύ Καππαδοκίας και Παφλαγονίας,Βιθυνίας και Φρυγίας)
Ούτε αυτή διέφυγε την επίδραση του ελληνισμού.Ο μεν όχλος των Γαλατών διέσωσε τη δική του γλώσσα μέχρι τον πέμπτο αιώνα μ.Α.Τ. και οργάνωσε το πολίτευμά του κατά τα δικά του έθιμα(διαιρέθηκε το πλήθος σε δώδεκα τετραρχίες και σε κάθε μία ο προϊστάμενος ηγεμόνας λεγόταν τετράρχης).Αλλά από τον δεύτερο αιώνα π.χ.χ. ακόμα,αυτοί οι ηγεμόνες και οι επίσημοι Γαλάτες,λόγω καταγωγής και πλούτου,ασπάσθηκαν την ελληνική θρησκεία,παιδεία και γλώσσα!
-Άγκυρα,πανάρχαια πόλις η οποία είχε κτιστεί από τον βασιλιά της Φρυγίας Μίδα.Η Άγκυρα έχασε επί των Γαλατών την αρχαία αξία της,την οποία ανέκτησε πάλι επί Ρωμαίων,αποβαίνουσα τότε λαμπρότατη,μάλιστα ο Αύγουστος έκτισε σε αυτή ναόν επί των τοίχων του οποίου ενέγραψε σε μεγάλη επιγραφή την ιστορία των πράξεών του(η επιγραφή βρέθηκε το 1554,και αντιγράφηκε ολόκληρη τον 19ο αιώνα).
-Πεσσινούς,η οποία είχε ιερόν της Μητρός των Θεών,που τύγχανε μεγάλου σεβασμού.Εξακολούθησε να ακμάζει και επί των Γαλατών,ο δε Στράβων την ονομάζει «εμπορείον των ταύτη μέγιστον«.

Περγαμηνόν κράτος
Εκείνο το νέο κράτος ονομαζόταν έτσι από την Πέργαμον,την πρωτεύουσά του.Ιδρυτής του υπήρξε ο θησαυροφύλαξ του Λυσιμάχου,Φιλέταιρος από το εν Πόντω Τιείον,για το οποίο ο Στράβων αναφέρει ότι ήταν χωριό(πολίχνιον),μη άξιον μνήμης,εκτός του ότι από εκεί καταγόταν ο Φιλέταιρος,ο μετέπειτα αρχηγέτης του γένους των ατταλικών βασιλέων.Ο Φιλέταιρος μετά τη δολοφονία του Αγαθοκλή αποστάτησε από τον  Σέλευκο Α’ και ωφελούμενος των ανωμαλιών,μετά τον θάνατο του αρχηγέτη των Σελευκιδών,όχι μόνο έγινε ανεξάρτητος,αλλά κατέλαβε και πολλές παράλιες πόλεις,του κράτους των Σελευκιδών.Ο ανηψιός του και διάδοχός του Ευμένης Α’ συνέχισε τις καταλήψεις.Ο δε ξάδελφος και διάδοχος του Ευμένους,ο Άτταλος αναγορεύθηκε βασιλεύς,αφού νίκησε τους Γαλάτες σε μεγάλη μάχη,κατέστησε το βασίλειό του ισχυρότατο στη μικρά Ασία.Ο Άτταλος και οι διάδοχοί του Ευμένης Β’,Άτταλος Β’ και Άτταλος Γ’,προστατεύθηκαν με κάθε τρόπο από τους Ρωμαίους,όταν αναμίχθηκαν στα πράγματα της Ασίας,αλλά συγχρόνως τους εξευτέλισαν παντελώς.Η ανάπτυξη του ελληνισμού τον οποίον εισήγαγαν και διέδωσαν στη Λυδία οι κληρονόμοι του Φιλέταιρου, συνεχίστηκε παρά την πολιτική επικράτηση των Ρωμαίων.Τόσο πολύ μάλιστα που η χώρα τους λεγόταν νέα Ελλάς!
Ο Ευμένης Β’ ίδρυσε την περίφημη βιβλιοθήκη της Περγάμου,που έφτασε να περιλαμβάνει 200.000 βιβλία!Ζηλοτυπούντες,τότε,οι Πτολεμαίοι της Αιγύπτου,απαγόρευσαν την εξαγωγή του παπύρου από την Αίγυπτο,οπότε οι Περγαμηνοί επινόησαν την «περγαμηνή διφθέρα» και αναπλήρωσαν το υλικό της γραφής!Τεράστια ανάπτυξη γνώρισαν οι τέχνες,η πρακτική επιστήμη,η μηχανική,η ναυτική,η εμπορία,καθώς και η θεωρητική,τα μαθηματικά,η αστρονομία,η φιλοσοφία(στωϊκή),η φιλολογία.
Στην Πέργαμον κατασκευάστηκε το πολυθρύλητον άγαλμα του Ασκληπιού στο ιερό του Θεού.
-Λυσιμάχεια.
-Αττάλεια.
-Ελληνόπολις.
-Αττάλεια που πριν λεγόταν Αγρόειρα.
-Φιλαδέλφεια,την οποία παρά τις πολλές ζημιές που πάθαινε από σεισμούς,αργότερα την έλεγαν «μικραί Αθήναι«,λόγω των πολλών ιερών και των εορτών της!
-Απολλωνίς.
-Σμύρνη,πανάρχαια πόλις,την οποία κατέστρεψαν οι Λυδοί τον 7ο αιώνα π.Α.Τ. και για 400 χρόνια δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό.Την ανοικοδόμησε ο Αντίγονος και μετά από αυτόν ο Λυσίμαχος.Ο Στράβων λέει τη Σμύρνη «πόλιν καλλίστην πασών» και θαυμάζει την ευθύτητα της ρυμοτομίας της,τους λιθόστρωτους δρόμους,τις μεγάλες στοές,τη βιβλιοθήκη και το λεγόμενο «Ομήρειον«,που ήταν τετράγωνη στοά με ναό του Ομήρου και ξόανο(του Ομήρου)!
-Αρσινόηαρχαία Έφεσος,που μετονομάσθηκε έτσι από τον Λυσίμαχο προς τιμή της γυναίκας του.Μία από τις τρεις πόλεις(Έφεσος,Κολοφών,Κως),στις οποίες λεγόταν ότι γεννήθηκε ο επί Αλεξάνδρου και των πρώτων διαδόχων περιώνυμος ζωγράφος Απελλής.Σε αυτή άκμαζε ακόμα και το 100 π.χ.χ. η σχολή στην οποία κατασκευάστηκε ο περίφημος Βοργήσιος αθλητής,που βρίσκεται σήμερα στο Εν Παρισίοις Λούβρον!
-Θυάτειρα,την οποία ο Στράβων λέει «κατοικία Μακεδόνων«.
-Νάκρασσα,κατά μιά επιγραφή που λέει «η Μακεδόνων Νακρασσιτών Βουλή και ο δήμος«,κατά δε τα νομίσματα Άκρασσον,Μυσομακεδόνας και Μακεδόνας Υρκανούς.

Καρία
-Αντιόχεια η προς Μαίανδρον,επί του οποίου υπήρχε γέφυρα που εικονίζεται σε ένα σωζόμενο νόμισμά της.
-Ευανθία ή Άνθεια,όπως μετονομάσθηκαν οι πανάρχαιες Τράλλεις,μετονομασθείσες κατά καιρούς Σελεύκεια,Αντιόχεια,Πλειστάρχεια,Στρατονίκεια.

Λυκία
-Αρσινόη
-Σελεύκεια
-Πτολεμα ίς

Παμφυλία
-Δίον
-Μενεδήμιον
Πισιδία
-Σέλγη
-Σαγαλασσός
-Κιβύρα
-Άμβλαδα
Οι πόλεις της Πισιδίας,βεβαιούται ότι ήσαν αποικίες των Λακεδαιμονίων.

Κιλικία
Στην Κιλικία,εκτός από τα πολλά αρχαιότερα ελληνικά κτίσματα,συναντούμε πολλά νεώτερα.
-Αντιόχεια η επί Κραγίω
-Αρσινόη
-Σελεύκεια η προς Καλυκάδνω,η οποία και επί Στράβωνος άκμαζε και επί Ρωμαίων,αλλά και αργότερα επί…χριστιανισμού* αυτή διετέλεσε κάλλιστη και ΕΛΕΥΘΕΡΗ πόλις!
-Ελαιούσα
-Αντιόχεια η προς τον Σάρον
-Αντιόχεια Κιλικίας
-Επιφάνεια
Μόνο στη μικρά Ασία,λοιπόν,κτίσθηκαν κατά τους χρόνους των διαδόχων,πάνω από εξήντα νέες ελληνικές πόλεις,χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές πολλές άλλες,οι οποίες αν και είχαν ελληνικά ονόματα δεν είναι ξεκάθαρο αν ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή ή προηγουμένως.

Συρία 
Η Συρία περιλάμβανε τότε μια ομάδα χωρών και τα σύνορά της ήταν προς βορράν τα όρη τηςΑρμενίας,προς ανατολάς ο Ευφράτης,προς νότον η Αραβία και προς δυσμάς η Μεσόγειος θάλασσα.
Άνω Συρία
Στην άνω Συρία,από τον ποταμό Ευφράτη και τις οροσειρές του  Ταύρου μέχρι της Κοίλης Συρίας ο Σέλευκος Α’,έκτισε,ανοικοδόμησε ή αναζωογόνησε πάνω από τριάντα ελληνικές πόλεις.Από αυτές τέσσερις ήταν οι πιο ονομαστές,η Αντιόχεια η επί Δάφνη,η Σελεύκεια η εν Πιερία,η Λαοδίκεια η επί θαλάττη και η Απάμεια η πρώην Πέλλα,οι οποίες κατά τον Στράβωνα ελέγοντο «αδελφαί αλλήλων» και κατά τα νομίσματά τους «αδελφοί δήμοι».
-Αντιόχεια η επί Δάφνη.Κτίσθηκε δίπλα στον ποταμό Ορόντη από τον Σέλευκο,αμέσως μετά την κυριαρχία του επί της Συρίας.Αν και κτίσθηκε στο δυτικότερο μέρος έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου,διότι από το 293 π.Α.Τ. ακόμα ο Σέλευκος είχε διαιρέσει το βασίλειο στα δύο επιτρέποντας τις ανατολικώτερες επαρχίες στον υιό του Αντίοχον Α’.
Η Αντιόχεια ήταν τετράπολις,δηλ., αποτελείτο από τέσσαρα μέρη,με δικό του τείχος το καθένα,αλλά όλα περικλειώμενα από κοινό τείχος.Η κύρια οδός της Αντιόχειας,με εμπορικά καταστήματα και στις δύο πλευρές της,είχε μήκος τριάντα σταδίων**,ήτοι 5.550 μέτρα κατά τον Δίωνα Χρυσόστομον!Όλη δε η περιοχή της Αντιόχειας εκτεινόταν σε μια έκταση δυόμισυ γεωγραφικών μιλίων!***
Οι πρώτοι κάτοικοι της Αντιόχειας ήταν Αθηναίοι,Μακεδόνες,Κρήτες και Κύπριοι,αλλά οι Αθηναίοι μάλλον ήσαν επικρατέστεροι των άλλων,διότι ευθύς εξ αρχής ο Σέλευκος,για χάρη τους έστησε μέγιστον χάλκινον ανδριάντα της Θεάς Αθηνάς.Μάλιστα οι Αντιοχείς επί πολύν χρόνον διετήρησαν κάποια χαρακτηριστικά της πιο ευγενούς φυλής των Ελλήνων,το αττικό ιδίωμα της γλώσσας,την ευφυίαν και την ροπήν προς τα γράμματα και τις τέχνες.Η Αντιόχεια διετήρησε για πολλούς αιώνες το μέγεθός της και την ευημερία της,παρά τις καταστροφές που πάθαινε από σεισμούς.Σε έναν μάλιστα όπως λέγεται,έχασε 250.000 ανθρώπους!
-Δάφνη,όχι πολύ μακριά από την Αντιόχεια.Μιά όμορφη πόλη,την οποία ο Γερμανός Δρόϋσεν αποκάλεσε Βερσαλλίαν της Συρίας!Η Δάφνη έγινε το πιο θαυμαστό χωριό της Ανατολής,για το μεγάλο άλσος της που διαρρεόταν από πηγαία νερά,για τους λαμπρούς ναούς της και για τα πολυτελή πανηγύρια της!
-Σελεύκεια η εν Πιερία,κτίσθηκε και αυτή δίπλα στις εκβολές του ποταμού Ορόντη και αποτελούσε τον λιμένα της Αντιοχείας.Είχε κι αυτή το μέγεθος της Αντιοχείας και την ίδια λαμπρότητα!
-Λαοδίκεια η επί θαλάττη.Ονομαστή για το εμπόριό της και τους πολλούς οίνους της!
-Απάμεια η πρώην Πέλλα.Ιδίως στρατιωτική πόλις,διότι εκεί τρέφονταν οι πεντακόσιοι ελέφαντες του Σέλευκου,εκεί επίσης διέτριβε το πλείστον της στρατιάς και εκεί ήταν το στρατιωτικόν λογιστήριον και το ιπποφορβείον.
Άλλες πόλεις που αναφέρονται στην Άνω Συρία.
-Ηράκλεια Πιερίας
-Αντιόχεια Πιερίας
-Γέφυρα 
-Βέρροια
-Ηράκλεια άλλη
-Ιερόπολις 
-Ευρωπός 
-Νικάτωρις 
-Νικόπολις
-Μελεάγρου χάραξ
-Σαμόσατα η πατρίς του Λουκιανού
-Αντιόχεια επί τωι Ταύρωι
-Αντιόχεια η προς Ευφράτην
-Επιφάνεια η προς Ευφράτην
-Ηράκλεια
-Λευκάς
-Ορθωσία
-Λάρισσα
-Λυσιάς
-Επιφάνεια άλλη
-Σελευκόβηλος
-Μέγαρα
-Απολλωνία
-Χαλκίς
-Μαρώνεια
-Ορωπός
-Ζεύγμα,ένα αξιολογώτατο χωριό δίπλα στον Ευφράτη,εκεί που ο ποταμός εγκαταλείπει τα όρη και αρχίζει να γίνεται πλωτός.Το όνομα παράγεται από τις γέφυρες που κατασκευάστηκαν από τον Σέλευκο ταυτόχρονα με την ίδρυσιν της πόλεως.Μάλιστα όταν ξεκίνησε η ατμοπλοία,από εκείνο το σημείο συνδέθηκε η Ευρώπη με την Ινδία δια της Συρίας!

Κοίλη Συρία
Το τμήμα αυτό της Συρίας διετέλεσε διαρκώς το μήλον της έριδος μεταξύ Σελευκιδών και Λαγιδών.Έτσι εδώ ιδρύθηκαν πόλεις και από τους μεν και από τους δε.
-Λαοδίκεια η προς Λιβάνω
-Απολλωνία
-Δαμασκός,η οποία ανοικοδομήθηκε από τους Μακεδόνες και τους Πτολεμαίους.Οι παραδόσεις της μαρτυρούν τον εξελληνισμό της.
-Λευκάς
-Δίον
-Πέλλα
-Γέρασα
-Ίππος
-Γάδαρα
-Αντιόχεια
-Αντιόχεια άλλη 
-Αίνος
-Φιλαδέλφεια
-Φιλωτέρα
-Άζωτος
-Απολλωνία
-Ανθηδών
-Στράτωνος Πύργος
-Βερενίκη
-Πτολεμαίς,αξιολογώτατο φρούριο σε εκείνη την παραλία,που κτίσθηκε κατά τα φαινόμενα από τον δεύτερο Λαγίδη.

Μεσοποταμία 
Τα βορειότερα μέρη της Μεσοποταμίας έφεραν τα ονόματα της Μυγδονίας και της Ανθεμουσίας και δείχνουν πόσο είχε προαχθεί ο εξελληνισμός της!Μνημονεύονται εδώ ένδεκα ονομαστές πόλεις.
-Απάμεια
-Σελεύκεια
-Ανθεμουσιάς
-Βάτναι
-Άλλαγμα
-Ίχναι
-Δούρα
-Αμφίπολις
-Αίνος
-Έδεσσα
-Αντιόχεια η Μυγδονική,η πρώην Νίσιβις.Και ο Πολύβιος την αναφέρει Αντιόχεια Μυγδονική,αλλά και τα νομίσματα.
Αλλά πολύ σημαντικώτερες ήσαν οι πόλεις που κτίσθηκαν στη Βαβυλωνία και στη Σουσιανή.Εκεί ο Σέλευκος έκτισε την πιο επίσημη από όλες τις πόλεις.Αυτή ήταν η…
-Σελεύκεια η επί τον Τίγριν.Η πόλις-αετός!
-Κτησιφών(αναφέρεται εκτενώς στα περί Σελεύκειας).
-Απάμεια
-Διαδοχούπολις
-Λαοδίκεια
-Σελεύκεια η προς Ηδυφώντι ποταμώι
Στα ανατολικά του ποταμού Τίγρη μέχρι τα υψηλότερα όρη,
-Άκρα
-Δημητριάς,η οποία βρισκόταν κοντά στα Άρβηλα,τη σημερινή Αρμπίλ.

Αρμενία
Αν και δεν είναι σαφές ότι η Αρμενία είχε υποταχθεί στους Σελευκίδες,βέβαιο είναι ότι κατά διαλείμματα αναγνώρισε την κυριαρχία τους και ότι περί τα τέλη του γ’ και στις αρχές του β’ αιώνα π.Α.Τ.,αποτέλεσε αυτοτελές κράτος με δικούς του βασιλείς.Υπέκυψε όμως η Αρμενία στην επιρροή του ελληνισμού,διότι πολλοί Έλληνες τεχνίτες διετέλεσαν «παρά τοις βασιλεύσι«,όπως επί παραδείγματι ο ονομαστός για την εμπειρία του και την καλλιτεχνική ικανότητά του Καλλίμαχος.Αλλά και αυτοί οι βασιλείς της Αρμενίας εκπαιδεύονταν ελληνικά!Μάλιστα ένας εξ αυτών,ο Αρταβάσδ,όχι μόνο έγραφε λόγους και ιστορίες,αλλά και τραγωδίες ποιούσε στα ελληνικά!
Και μέσα στην Αρμενία ιδρύθηκαν ελληνικές πόλεις.
-Επιφάνεια
-Νίκαια
-Φιλαδέλφεια

Παρθυαία,Βακτριανή,Ινδική
Αυτές οι περιοχές αποσπάσθηκαν νωρίς από την κυριαρχία των Σελευκιδών.Ο ίδιος ο Σέλευκος Α’ αναγκάσθηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ινδικής,αν και δεν έπαυσε να έχει σχέσεις.Από τα μέσα του γ’ αιώνα π.Α.Τ. προέκυψαν πολλά αυτοτελή κράτη εντός της αχανούς αυτής περιοχής,λόγω της αδυναμίας των διαδόχων του Αντιόχου Α’.Παρά το ότι μετά από κάποια νίκη του ο Αντίοχος Α’ είχε επωνομασθεί «Σωτήρ«,δεν είχε τα προτερήματα και τις αρετές του πατέρα του.Έχασε τις χώρες της μικράς Ασίας,Καππαδοκία,Πόντο,Βιθυνία και Πέργαμον,ατύχησε στον κατά της Αιγύπτου πόλεμο και έφτασε στο σημείο να θανατώσει τον μεγαλύτερο υιό του.Μετά τον θάνατό του εν έτει 264 π.Α.Τ.,ο υιός του και διάδοχος Αντίοχος Β’,τον οποίον οι Μιλήσιοι τον επωνόμασαν «Θεόν» διότι τους απήλλαξε από κάποιον τύραννο,παραδόθηκε σε κάθε ακολασία και παραμέλησε τα καθήκοντά του,ώστε στη δεκαπενταετή διάρκεια της βασιλείας του,έχασε σχεδόν το μισό βασίλειό του.Κάποιος Έλληνας αγνώστου καταγωγής,ονόματι Θεόδοτος ή Διόδοτος,εστασίασε στη Βουχαρία και ίδρυσε εκεί το Βακτρικόν κράτος,το οποίο μετά από λίγο εξαπλώθηκε μέχρι των συνόρων της Ινδικής.Έγινε τόσο μεγάλο και πολυάνθρωπο,ώστε βεβαιούται ότι περιλάμβανε χίλιες πόλεις!
Ο μεν υιός και διάδοχος του Θεοδότου Α’,Θεόδοτος Β’ νικήθηκε περί το 219 π.Α.Τ. από τον εκ Μαγνησίας Ευθύδημον,αλλά και ο Ευθύδημος διετέλεσε ανεξάρτητος του τότε βασιλεύοντος Αντιόχου Γ’,συνομολογώντας απλώς συμμαχία μαζί του και δεχόμενος την κηδεμονία του.Μετά τον θάνατο του Ευθύδημου,περί το 195 π.Α.Τ.,το Βακτρικόν κράτος χωρίστηκε στα δύο.Ο υιός του Ευθυδήμου,Δημήτριος διατήρησε τις περί την Ινδικήν κτήσεις του πατέρα του,την δε Βακτριανήν κατέλαβε ο Μένανδρος.Μετά από αυτόν ο υιός του και διάδοχος Ευκρατίδας Α’,με τη σύμπραξη των συμμάχων του Πάρθων,έξωσε τον Δημήτριον και από τις Ινδικές χώρες,συνενώνοντας τις χώρες αυτές στο Βακτρικόν κράτος.
Μετά από λίγο ο υιός του Ευκρατίδας Β’ αφού έχασε τη συμμαχία των Πάρθων κατατροπώθηκε από αυτούς εν έτει 134 π.Α.Τ. και έτσι διαλύθηκε εκείνο το βασίλειο.Παρά ταύτα επειδή το κράτος εκείνο διετέλεσε επί εκατό και παραπάνω έτη υπό Έλληνες ηγεμόνες,όχι μόνο διατήρησε τα σπέρματα του πολιτισμού όσα κατέθεσαν στις χώρες εκείνες,ο Αλέξανδρος ο μέγας και ο Σέλευκος Α’,αλλά και παραδόξως τα υπέθαλψε και τα προήγαγε.
Συγχρόνως σχεδόν με την αποστασία του Διοδότου,αποστάτησαν στις νοτιοανατολικές χώρες της Κασπίας θαλάσσης τα Παρθικά στίφη με ηγεμόνα τον Αρσάκην,παραμένοντας έκτοτε ανεξάρτητα.Οι Πάρθοι αυτοί,τους οποίους άλλοι τους λένε συγγενείς του Μηδοπερσικού κλάδου,άλλοι τους υπολαμβάνουν ως ένα εκ των τουρκικών εθνών,ήσαν και παρέμειναν νομάδες,το δε κράτος τους ωφελούμενο από την αδυναμία των Σελευκιδών έφτασε περί τα μέσα του β’ π.Α.Τ. αιώνος να περιλάβει όλες τις μεταξύ Ευφράτου και Ινδού χώρες.Παρ’ όλο που διετηρήθη περί τα 450 έτη,δεν μπορεί παρά να ονομασθεί κράτος βάρβαρον.Αλλά όμως οι εντός αυτού του κράτους περιλαμβανόμενες ελληνίδες πόλεις διατήρησαν για πολύν χρόνον τον ελληνικόν χαρακτήρα.Κύρια απόδειξις αυτού είναι ότι σώζονται νομίσματα τους μέχρι του 196 έτους μ.Α.Τ. που φέρουν την των Σελευκιδών χρονολογία.
Ακόμα και αυτοί των Πάρθων βασιλείς,οι από τον αρχηγέτην τους καλούμενοι Αρσακίδαι,δεν έμειναν παντελώς αναίσθητοι στις χάρες του ελληνισμού.
Έρχεται μέχρις εμάς ο θρύλος ότι στην αυλή τους άκμασε μεγάλος υποκριτής(ηθοποιός) τραγωδιών,ο Ιάσων Τραλλιανός.Οι παλαιές φήμες έλεγαν για τα παιδιά των Περσών,των Σουσιανών και των Γεδρωσίων,χωρών που υπάγονταν στο Παρθικό κράτος,ότι ήδον(τραγουδούσαν) τις τραγωδίες του Ευριπίδου και του Σοφοκλέους!Σε αυτό βέβαια,συνετέλεσαν οπωσδήποτε οι πόλεις τις οποίες έκτισαν οι Σελευκίδες,μη εξαιρουμένων των πόλεων τις οποίες ίδρυσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος ο μέγας,αλλά και αυτές που προϋπήρχαν από πολύ παλαιότερες εκστρατείες των Ελλήνων υπό τον Διόνυσον ο οποίος ίδρυσε την πόλιν Νύσσα στον Ινδό ποταμό,οι κάτοικοι της οποίας υποδέχθηκαν τον Αλέξανδρο ως συμπατριώτη****!

Περσίς
Εδώ βρίσκουμε τις πόλεις,
-Λαοδίκεια
-Στάσις
-Μεθώνη

Μηδία
Για τη χώρα αυτή ο Πολύβιος λέει γενικώς ότι περιοικείται από πόλεις ελληνίδες και αναφέρει ονομαστικά,
-Επιφάνεια,τα αρχαία Εκβάτανα
-Αντιόχεια
-Αχαίς
-Ευρωπός
-Λαοδίκεια
-Απάμεια
-Εκατόμπολις
-Χάραξ

Παρθιαία,Υρκανία,Αρεία
-Σύριγξ
-Καλλιόπη
-Φεραί
-Εκατόμπυλος
-Ευμένεια
-Σώτειρα
-Χάρις
-Αχαία

Βακτριανή
-Αντιόχεια η εν Μαργιανή
-Αντιόχεια η εν Σκυθία
-Θήρα
-Ευκρατιδία
-Δημητριάς
-Ευθυδημία   

Αυτές ήταν,οι πιο μεγάλες,ξακουστές και πολυπληθείς ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ πόλεις.Περίπου 160 κτίσθηκαν από τους διαδόχους.
Πάμπολλες άλλες μικρότερες συνέθεσαν τον ιστό της ελληνιστικής περιόδου και συνέβαλλαν κατά πολύ στον εξελληνισμό της Ασίας.
Με έναν αυθαίρετο υπολογισμό και με δεδομένα,τον πληθυσμό της Σελευκείας επί τον Τίγρην και της Αντιοχείας της επί Δάφνην,μπορούμε να πούμε ότι με μέσον όρο Ελλήνων κατοίκων τους 10.000 και συνυπολογίζοντας τους απογόνους τους επί τρεις,βγάζουμε ως αποτέλεσμα ότι μόνο για την περίοδο των τριών αιώνων,οι Έλληνες κάτοικοι της Ασίας ανάγονται στα 4.800.000 Έλληνες!!!Και μόνο για εκείνη την εποχή!
—-
(*)μ.,π.Α.Τ.=μετά ή προ Απολλώνιον Τυανέα.
*Έτσι ακριβώς γράφει ο χριστιανός ιστορικός Παπαρρηγόπουλος την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας(Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως)…!
**[αρχαία Ελλάδα] Μονάδα μήκους. Αντιστοιχούσε σε 185 περίπου μέτρα. Το μήκος του όμως ποίκιλε κατά τόπους γιατί, ο πους παρουσίαζε διαφορές. Οι υποδιαιρέσεις του σταδίου ήταν:
1 στάδιο = 6 πλέθρα = 100 οργυιάς = 600 πόδας = 2.400 παλεστάς.
***Το γεωγραφικό μίλι (geografical mile) αν και έχει καθοριστεί ως ίσο με 4′ (πρώτα) της μοίρας στον ισημερινό δηλαδή ίσο με 7.422 μέτρα, σήμερα η χρήση του είναι σπάνια.
****Όπως και αυτές υπό τον Ηρακλήν,τον Περσέαν,τον Τριπτόλεμον,τον Νίνον,τον Ουρανόν και άλλους προγενέστερα!