Archive for the ‘ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ’ Category

Ελληνίδες πόλεις της Αλεξανδρινής εποχής στην Ασία.

Σεπτεμβρίου 12, 2010

ΑΣΙΑ

Μικρά Ασία
Βιθυνία.
-Νικομήδεια(πρώην Άστακος,την οποίαν κατέσκαψε ο Λυσίμαχος και ανοικοδόμησε ο Ζιποίτης,υιός του Βία,ντόπιου βασιλιά και ονόμασε από του υιού του Νικομήδους).
-Νίκαια(πρώην Αντιγόνεια,την οποία είχε ιδρύσει ο Αντίγονος και αργότερα ο Λυσίμαχος μετονόμασε προς τιμήν μιας εκ των συζύγων του).
-Προυσιάς(η ονομαστή Προύσα η προς τον Όλυμπον).
-Απάμεια.
-Προυσιάς η προς Υπίω.
-Αντιγόνεια η προς το Δασκύλιον.
-Αντιγόνεια(άλλη πόλις την οποία ο γεωγράφος Στέφανος ονομάζει φρούριον της Κυζικηνής).
-Νικομήδειον.
-Ζιποίτιον.
-Επιφάνεια.
Τόσο πολύ συνοικειώθηκαν οι βασιλείς της Βιθυνίας με τους Έλληνες,ώστε μετά από πολλά χρόνια ξεχάστηκε η βάρβαρη καταγωγή τους και οι χρονογράφοι τους έλεγαν όντως,»εκ του γένους των Μακεδόνων«.

Πόντος
-Άμαστρις(όνομα που δόθηκε προς τιμήν της Αμάστριος,γυναίκας του Λυσιμάχου,η οποία χτίστηκε περίπου το 300 π.Α.Τ.(*) και την έλεγαν «δεξιόν οφθαλμόν του κόσμου«,στην οποία προσερχόντουσαν οι Σκύθες οι πέραν του Πόντου,όπως και και άλλοι λαοί,»ώσπερ εις κοινόν τι συντρέχοντες εμπόριον«.
-Φαρνακία πλησίον του Κερασούντος.
-Ευπατορία επί της συμβολής των ποταμών Λύκου και Ίριδος.
-Πολεμώνιον.
-Λαοδίκεια.
Προϋπήρχαν,βέβαια,ελληνικές πόλεις πολύ αρχαίες στα παράλια,όπως:

-Ηράκλεια
-Σινώπη.
-Αμισός.
-Τραπεζούς.
-Κερασούς και άλλες.

Οι βασιλείς του Πόντου,έλκοντες το γένος από τον Κύρον,μεταφύτευσαν αθρόα την ελληνική παιδεία και δίαιτα στο κράτος τους.

Καππαδοκία
Ο ελληνισμός διαδόθηκε αργότερα στην Καππαδοκία,γιατί αρχαιότερα κτίσματα δεν υπήρχαν.Περίπου στα μέσα του δεύτερου π.Α.Τ. αιώνα άρχισαν να ιδρύονται ελληνικές πόλεις από τον εγχώριο βασιλιά Αριαράθ Ε'(Αριάραθος),για τον οποίο ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει ότι μετέσχε της ελληνικής παιδείας,»εξ ου και η παρά τοις Έλλησι πάλαι αγνοουμένη Καππαδοκία τότε τοις πεπαιδευμένοις εμβιωτήριον υπήρχεν«.Από τότε αναφέρονται τέσσερεις ονομαστές ελληνικές πόλεις.
-Αριαράθεια.
-Ευσέβεια η προς τον Ταύρονπόλις Ελλάς εν τω Καππαδόκων έθνει«,κατά τον Φιλόστρατον.
-Ευσέβεια η προς το Αργαίον,η οποία λεγόταν και Μάζακα,ενώ ο Στράβων βεβαιώνει ότι «χρώνται οι Μαζακηνοί τοις Χαρώνδα νόμοις,αιρούμενοι και Νομωδόν,ός εστιν αυτοίς εξηγητής των νόμων«.
-Αρχελαίς.
Υπήρχαν βέβαια και άλλες ελληνίδες πόλεις στην Καππαδοκία,γιατί κατά τον Στράβωνα,ο βασιλεύς Τιγράνης έκτισε εκεί πόλιν,την οποία ονόμασε Τιγρανόκερταεκ δώδεκα υπ’ αυτού ερημωθεισών ελληνίδων πόλεων συναγαγών«.

Φρυγία 
Η Φρυγία διετέλεσε υποταγμένη για πολύ χρόνο στους Σελευκίδες.Επειδή βρίσκεται στο μέσον της μικράς Ασίας διασχίζεται από μεγάλες εμπορικές οδούς.Επί των οδών αυτών κτίσθηκαν πολλές πόλεις.
Λαοδίκεια.
-Φιλομήλιον.
-Πολύβοτος.
-Σύνναδα,της οποίας σώζονται νομίσματα που γράφουν: «Συνναδέων Ιώνων«,»Συνναδέων Δωριαίων«,»Ζεύς πάνδημος Συνναδέων«.
-Δοκιμία.
-Λυσιάς.
-Πέλται,οι οποίοι αναφέρονται ήδη στην «Ανάβαση» του Ξενοφώντα,αλλά δέχθηκαν πολλούς Μακεδόνες εποίκους.
-Ευμένεια.
-Διονυσόπολις.
-Λαοδίκεια η προς τον Λύκον,μία από τις αξιολογότατες και πλουσιώτερες πόλεις της μικράς Ασίας.
-Θεσιμώνιον.
-Απάμεια ή Κιβωτός,για την οποία ο Στράβων λέει,»εμπορείον μέγα της ιδίως λεγομένης Ασίας,δευτερεύον μετά την Έφεσον«.
-Αντιόχεια η προς την Πισιδία.
-Σελεύκεια που επιλεγόταν και Σιδηρά.
Αυτές είναι 14 από τις 29 ελληνίδες πόλεις που αναφέρονται ονομαστικά,αλλά αυτές είναι οι πιο αναμφισβήτητες.

Γαλατία
(δηλ.,η χώρα την οποία κατέλαβαν οι Γαλάτες μεταξύ Καππαδοκίας και Παφλαγονίας,Βιθυνίας και Φρυγίας)
Ούτε αυτή διέφυγε την επίδραση του ελληνισμού.Ο μεν όχλος των Γαλατών διέσωσε τη δική του γλώσσα μέχρι τον πέμπτο αιώνα μ.Α.Τ. και οργάνωσε το πολίτευμά του κατά τα δικά του έθιμα(διαιρέθηκε το πλήθος σε δώδεκα τετραρχίες και σε κάθε μία ο προϊστάμενος ηγεμόνας λεγόταν τετράρχης).Αλλά από τον δεύτερο αιώνα π.χ.χ. ακόμα,αυτοί οι ηγεμόνες και οι επίσημοι Γαλάτες,λόγω καταγωγής και πλούτου,ασπάσθηκαν την ελληνική θρησκεία,παιδεία και γλώσσα!
-Άγκυρα,πανάρχαια πόλις η οποία είχε κτιστεί από τον βασιλιά της Φρυγίας Μίδα.Η Άγκυρα έχασε επί των Γαλατών την αρχαία αξία της,την οποία ανέκτησε πάλι επί Ρωμαίων,αποβαίνουσα τότε λαμπρότατη,μάλιστα ο Αύγουστος έκτισε σε αυτή ναόν επί των τοίχων του οποίου ενέγραψε σε μεγάλη επιγραφή την ιστορία των πράξεών του(η επιγραφή βρέθηκε το 1554,και αντιγράφηκε ολόκληρη τον 19ο αιώνα).
-Πεσσινούς,η οποία είχε ιερόν της Μητρός των Θεών,που τύγχανε μεγάλου σεβασμού.Εξακολούθησε να ακμάζει και επί των Γαλατών,ο δε Στράβων την ονομάζει «εμπορείον των ταύτη μέγιστον«.

Περγαμηνόν κράτος
Εκείνο το νέο κράτος ονομαζόταν έτσι από την Πέργαμον,την πρωτεύουσά του.Ιδρυτής του υπήρξε ο θησαυροφύλαξ του Λυσιμάχου,Φιλέταιρος από το εν Πόντω Τιείον,για το οποίο ο Στράβων αναφέρει ότι ήταν χωριό(πολίχνιον),μη άξιον μνήμης,εκτός του ότι από εκεί καταγόταν ο Φιλέταιρος,ο μετέπειτα αρχηγέτης του γένους των ατταλικών βασιλέων.Ο Φιλέταιρος μετά τη δολοφονία του Αγαθοκλή αποστάτησε από τον  Σέλευκο Α’ και ωφελούμενος των ανωμαλιών,μετά τον θάνατο του αρχηγέτη των Σελευκιδών,όχι μόνο έγινε ανεξάρτητος,αλλά κατέλαβε και πολλές παράλιες πόλεις,του κράτους των Σελευκιδών.Ο ανηψιός του και διάδοχός του Ευμένης Α’ συνέχισε τις καταλήψεις.Ο δε ξάδελφος και διάδοχος του Ευμένους,ο Άτταλος αναγορεύθηκε βασιλεύς,αφού νίκησε τους Γαλάτες σε μεγάλη μάχη,κατέστησε το βασίλειό του ισχυρότατο στη μικρά Ασία.Ο Άτταλος και οι διάδοχοί του Ευμένης Β’,Άτταλος Β’ και Άτταλος Γ’,προστατεύθηκαν με κάθε τρόπο από τους Ρωμαίους,όταν αναμίχθηκαν στα πράγματα της Ασίας,αλλά συγχρόνως τους εξευτέλισαν παντελώς.Η ανάπτυξη του ελληνισμού τον οποίον εισήγαγαν και διέδωσαν στη Λυδία οι κληρονόμοι του Φιλέταιρου, συνεχίστηκε παρά την πολιτική επικράτηση των Ρωμαίων.Τόσο πολύ μάλιστα που η χώρα τους λεγόταν νέα Ελλάς!
Ο Ευμένης Β’ ίδρυσε την περίφημη βιβλιοθήκη της Περγάμου,που έφτασε να περιλαμβάνει 200.000 βιβλία!Ζηλοτυπούντες,τότε,οι Πτολεμαίοι της Αιγύπτου,απαγόρευσαν την εξαγωγή του παπύρου από την Αίγυπτο,οπότε οι Περγαμηνοί επινόησαν την «περγαμηνή διφθέρα» και αναπλήρωσαν το υλικό της γραφής!Τεράστια ανάπτυξη γνώρισαν οι τέχνες,η πρακτική επιστήμη,η μηχανική,η ναυτική,η εμπορία,καθώς και η θεωρητική,τα μαθηματικά,η αστρονομία,η φιλοσοφία(στωϊκή),η φιλολογία.
Στην Πέργαμον κατασκευάστηκε το πολυθρύλητον άγαλμα του Ασκληπιού στο ιερό του Θεού.
-Λυσιμάχεια.
-Αττάλεια.
-Ελληνόπολις.
-Αττάλεια που πριν λεγόταν Αγρόειρα.
-Φιλαδέλφεια,την οποία παρά τις πολλές ζημιές που πάθαινε από σεισμούς,αργότερα την έλεγαν «μικραί Αθήναι«,λόγω των πολλών ιερών και των εορτών της!
-Απολλωνίς.
-Σμύρνη,πανάρχαια πόλις,την οποία κατέστρεψαν οι Λυδοί τον 7ο αιώνα π.Α.Τ. και για 400 χρόνια δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό.Την ανοικοδόμησε ο Αντίγονος και μετά από αυτόν ο Λυσίμαχος.Ο Στράβων λέει τη Σμύρνη «πόλιν καλλίστην πασών» και θαυμάζει την ευθύτητα της ρυμοτομίας της,τους λιθόστρωτους δρόμους,τις μεγάλες στοές,τη βιβλιοθήκη και το λεγόμενο «Ομήρειον«,που ήταν τετράγωνη στοά με ναό του Ομήρου και ξόανο(του Ομήρου)!
-Αρσινόηαρχαία Έφεσος,που μετονομάσθηκε έτσι από τον Λυσίμαχο προς τιμή της γυναίκας του.Μία από τις τρεις πόλεις(Έφεσος,Κολοφών,Κως),στις οποίες λεγόταν ότι γεννήθηκε ο επί Αλεξάνδρου και των πρώτων διαδόχων περιώνυμος ζωγράφος Απελλής.Σε αυτή άκμαζε ακόμα και το 100 π.χ.χ. η σχολή στην οποία κατασκευάστηκε ο περίφημος Βοργήσιος αθλητής,που βρίσκεται σήμερα στο Εν Παρισίοις Λούβρον!
-Θυάτειρα,την οποία ο Στράβων λέει «κατοικία Μακεδόνων«.
-Νάκρασσα,κατά μιά επιγραφή που λέει «η Μακεδόνων Νακρασσιτών Βουλή και ο δήμος«,κατά δε τα νομίσματα Άκρασσον,Μυσομακεδόνας και Μακεδόνας Υρκανούς.

Καρία
-Αντιόχεια η προς Μαίανδρον,επί του οποίου υπήρχε γέφυρα που εικονίζεται σε ένα σωζόμενο νόμισμά της.
-Ευανθία ή Άνθεια,όπως μετονομάσθηκαν οι πανάρχαιες Τράλλεις,μετονομασθείσες κατά καιρούς Σελεύκεια,Αντιόχεια,Πλειστάρχεια,Στρατονίκεια.

Λυκία
-Αρσινόη
-Σελεύκεια
-Πτολεμα ίς

Παμφυλία
-Δίον
-Μενεδήμιον
Πισιδία
-Σέλγη
-Σαγαλασσός
-Κιβύρα
-Άμβλαδα
Οι πόλεις της Πισιδίας,βεβαιούται ότι ήσαν αποικίες των Λακεδαιμονίων.

Κιλικία
Στην Κιλικία,εκτός από τα πολλά αρχαιότερα ελληνικά κτίσματα,συναντούμε πολλά νεώτερα.
-Αντιόχεια η επί Κραγίω
-Αρσινόη
-Σελεύκεια η προς Καλυκάδνω,η οποία και επί Στράβωνος άκμαζε και επί Ρωμαίων,αλλά και αργότερα επί…χριστιανισμού* αυτή διετέλεσε κάλλιστη και ΕΛΕΥΘΕΡΗ πόλις!
-Ελαιούσα
-Αντιόχεια η προς τον Σάρον
-Αντιόχεια Κιλικίας
-Επιφάνεια
Μόνο στη μικρά Ασία,λοιπόν,κτίσθηκαν κατά τους χρόνους των διαδόχων,πάνω από εξήντα νέες ελληνικές πόλεις,χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτές πολλές άλλες,οι οποίες αν και είχαν ελληνικά ονόματα δεν είναι ξεκάθαρο αν ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή ή προηγουμένως.

Συρία 
Η Συρία περιλάμβανε τότε μια ομάδα χωρών και τα σύνορά της ήταν προς βορράν τα όρη τηςΑρμενίας,προς ανατολάς ο Ευφράτης,προς νότον η Αραβία και προς δυσμάς η Μεσόγειος θάλασσα.
Άνω Συρία
Στην άνω Συρία,από τον ποταμό Ευφράτη και τις οροσειρές του  Ταύρου μέχρι της Κοίλης Συρίας ο Σέλευκος Α’,έκτισε,ανοικοδόμησε ή αναζωογόνησε πάνω από τριάντα ελληνικές πόλεις.Από αυτές τέσσερις ήταν οι πιο ονομαστές,η Αντιόχεια η επί Δάφνη,η Σελεύκεια η εν Πιερία,η Λαοδίκεια η επί θαλάττη και η Απάμεια η πρώην Πέλλα,οι οποίες κατά τον Στράβωνα ελέγοντο «αδελφαί αλλήλων» και κατά τα νομίσματά τους «αδελφοί δήμοι».
-Αντιόχεια η επί Δάφνη.Κτίσθηκε δίπλα στον ποταμό Ορόντη από τον Σέλευκο,αμέσως μετά την κυριαρχία του επί της Συρίας.Αν και κτίσθηκε στο δυτικότερο μέρος έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου,διότι από το 293 π.Α.Τ. ακόμα ο Σέλευκος είχε διαιρέσει το βασίλειο στα δύο επιτρέποντας τις ανατολικώτερες επαρχίες στον υιό του Αντίοχον Α’.
Η Αντιόχεια ήταν τετράπολις,δηλ., αποτελείτο από τέσσαρα μέρη,με δικό του τείχος το καθένα,αλλά όλα περικλειώμενα από κοινό τείχος.Η κύρια οδός της Αντιόχειας,με εμπορικά καταστήματα και στις δύο πλευρές της,είχε μήκος τριάντα σταδίων**,ήτοι 5.550 μέτρα κατά τον Δίωνα Χρυσόστομον!Όλη δε η περιοχή της Αντιόχειας εκτεινόταν σε μια έκταση δυόμισυ γεωγραφικών μιλίων!***
Οι πρώτοι κάτοικοι της Αντιόχειας ήταν Αθηναίοι,Μακεδόνες,Κρήτες και Κύπριοι,αλλά οι Αθηναίοι μάλλον ήσαν επικρατέστεροι των άλλων,διότι ευθύς εξ αρχής ο Σέλευκος,για χάρη τους έστησε μέγιστον χάλκινον ανδριάντα της Θεάς Αθηνάς.Μάλιστα οι Αντιοχείς επί πολύν χρόνον διετήρησαν κάποια χαρακτηριστικά της πιο ευγενούς φυλής των Ελλήνων,το αττικό ιδίωμα της γλώσσας,την ευφυίαν και την ροπήν προς τα γράμματα και τις τέχνες.Η Αντιόχεια διετήρησε για πολλούς αιώνες το μέγεθός της και την ευημερία της,παρά τις καταστροφές που πάθαινε από σεισμούς.Σε έναν μάλιστα όπως λέγεται,έχασε 250.000 ανθρώπους!
-Δάφνη,όχι πολύ μακριά από την Αντιόχεια.Μιά όμορφη πόλη,την οποία ο Γερμανός Δρόϋσεν αποκάλεσε Βερσαλλίαν της Συρίας!Η Δάφνη έγινε το πιο θαυμαστό χωριό της Ανατολής,για το μεγάλο άλσος της που διαρρεόταν από πηγαία νερά,για τους λαμπρούς ναούς της και για τα πολυτελή πανηγύρια της!
-Σελεύκεια η εν Πιερία,κτίσθηκε και αυτή δίπλα στις εκβολές του ποταμού Ορόντη και αποτελούσε τον λιμένα της Αντιοχείας.Είχε κι αυτή το μέγεθος της Αντιοχείας και την ίδια λαμπρότητα!
-Λαοδίκεια η επί θαλάττη.Ονομαστή για το εμπόριό της και τους πολλούς οίνους της!
-Απάμεια η πρώην Πέλλα.Ιδίως στρατιωτική πόλις,διότι εκεί τρέφονταν οι πεντακόσιοι ελέφαντες του Σέλευκου,εκεί επίσης διέτριβε το πλείστον της στρατιάς και εκεί ήταν το στρατιωτικόν λογιστήριον και το ιπποφορβείον.
Άλλες πόλεις που αναφέρονται στην Άνω Συρία.
-Ηράκλεια Πιερίας
-Αντιόχεια Πιερίας
-Γέφυρα 
-Βέρροια
-Ηράκλεια άλλη
-Ιερόπολις 
-Ευρωπός 
-Νικάτωρις 
-Νικόπολις
-Μελεάγρου χάραξ
-Σαμόσατα η πατρίς του Λουκιανού
-Αντιόχεια επί τωι Ταύρωι
-Αντιόχεια η προς Ευφράτην
-Επιφάνεια η προς Ευφράτην
-Ηράκλεια
-Λευκάς
-Ορθωσία
-Λάρισσα
-Λυσιάς
-Επιφάνεια άλλη
-Σελευκόβηλος
-Μέγαρα
-Απολλωνία
-Χαλκίς
-Μαρώνεια
-Ορωπός
-Ζεύγμα,ένα αξιολογώτατο χωριό δίπλα στον Ευφράτη,εκεί που ο ποταμός εγκαταλείπει τα όρη και αρχίζει να γίνεται πλωτός.Το όνομα παράγεται από τις γέφυρες που κατασκευάστηκαν από τον Σέλευκο ταυτόχρονα με την ίδρυσιν της πόλεως.Μάλιστα όταν ξεκίνησε η ατμοπλοία,από εκείνο το σημείο συνδέθηκε η Ευρώπη με την Ινδία δια της Συρίας!

Κοίλη Συρία
Το τμήμα αυτό της Συρίας διετέλεσε διαρκώς το μήλον της έριδος μεταξύ Σελευκιδών και Λαγιδών.Έτσι εδώ ιδρύθηκαν πόλεις και από τους μεν και από τους δε.
-Λαοδίκεια η προς Λιβάνω
-Απολλωνία
-Δαμασκός,η οποία ανοικοδομήθηκε από τους Μακεδόνες και τους Πτολεμαίους.Οι παραδόσεις της μαρτυρούν τον εξελληνισμό της.
-Λευκάς
-Δίον
-Πέλλα
-Γέρασα
-Ίππος
-Γάδαρα
-Αντιόχεια
-Αντιόχεια άλλη 
-Αίνος
-Φιλαδέλφεια
-Φιλωτέρα
-Άζωτος
-Απολλωνία
-Ανθηδών
-Στράτωνος Πύργος
-Βερενίκη
-Πτολεμαίς,αξιολογώτατο φρούριο σε εκείνη την παραλία,που κτίσθηκε κατά τα φαινόμενα από τον δεύτερο Λαγίδη.

Μεσοποταμία 
Τα βορειότερα μέρη της Μεσοποταμίας έφεραν τα ονόματα της Μυγδονίας και της Ανθεμουσίας και δείχνουν πόσο είχε προαχθεί ο εξελληνισμός της!Μνημονεύονται εδώ ένδεκα ονομαστές πόλεις.
-Απάμεια
-Σελεύκεια
-Ανθεμουσιάς
-Βάτναι
-Άλλαγμα
-Ίχναι
-Δούρα
-Αμφίπολις
-Αίνος
-Έδεσσα
-Αντιόχεια η Μυγδονική,η πρώην Νίσιβις.Και ο Πολύβιος την αναφέρει Αντιόχεια Μυγδονική,αλλά και τα νομίσματα.
Αλλά πολύ σημαντικώτερες ήσαν οι πόλεις που κτίσθηκαν στη Βαβυλωνία και στη Σουσιανή.Εκεί ο Σέλευκος έκτισε την πιο επίσημη από όλες τις πόλεις.Αυτή ήταν η…
-Σελεύκεια η επί τον Τίγριν.Η πόλις-αετός!
-Κτησιφών(αναφέρεται εκτενώς στα περί Σελεύκειας).
-Απάμεια
-Διαδοχούπολις
-Λαοδίκεια
-Σελεύκεια η προς Ηδυφώντι ποταμώι
Στα ανατολικά του ποταμού Τίγρη μέχρι τα υψηλότερα όρη,
-Άκρα
-Δημητριάς,η οποία βρισκόταν κοντά στα Άρβηλα,τη σημερινή Αρμπίλ.

Αρμενία
Αν και δεν είναι σαφές ότι η Αρμενία είχε υποταχθεί στους Σελευκίδες,βέβαιο είναι ότι κατά διαλείμματα αναγνώρισε την κυριαρχία τους και ότι περί τα τέλη του γ’ και στις αρχές του β’ αιώνα π.Α.Τ.,αποτέλεσε αυτοτελές κράτος με δικούς του βασιλείς.Υπέκυψε όμως η Αρμενία στην επιρροή του ελληνισμού,διότι πολλοί Έλληνες τεχνίτες διετέλεσαν «παρά τοις βασιλεύσι«,όπως επί παραδείγματι ο ονομαστός για την εμπειρία του και την καλλιτεχνική ικανότητά του Καλλίμαχος.Αλλά και αυτοί οι βασιλείς της Αρμενίας εκπαιδεύονταν ελληνικά!Μάλιστα ένας εξ αυτών,ο Αρταβάσδ,όχι μόνο έγραφε λόγους και ιστορίες,αλλά και τραγωδίες ποιούσε στα ελληνικά!
Και μέσα στην Αρμενία ιδρύθηκαν ελληνικές πόλεις.
-Επιφάνεια
-Νίκαια
-Φιλαδέλφεια

Παρθυαία,Βακτριανή,Ινδική
Αυτές οι περιοχές αποσπάσθηκαν νωρίς από την κυριαρχία των Σελευκιδών.Ο ίδιος ο Σέλευκος Α’ αναγκάσθηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ινδικής,αν και δεν έπαυσε να έχει σχέσεις.Από τα μέσα του γ’ αιώνα π.Α.Τ. προέκυψαν πολλά αυτοτελή κράτη εντός της αχανούς αυτής περιοχής,λόγω της αδυναμίας των διαδόχων του Αντιόχου Α’.Παρά το ότι μετά από κάποια νίκη του ο Αντίοχος Α’ είχε επωνομασθεί «Σωτήρ«,δεν είχε τα προτερήματα και τις αρετές του πατέρα του.Έχασε τις χώρες της μικράς Ασίας,Καππαδοκία,Πόντο,Βιθυνία και Πέργαμον,ατύχησε στον κατά της Αιγύπτου πόλεμο και έφτασε στο σημείο να θανατώσει τον μεγαλύτερο υιό του.Μετά τον θάνατό του εν έτει 264 π.Α.Τ.,ο υιός του και διάδοχος Αντίοχος Β’,τον οποίον οι Μιλήσιοι τον επωνόμασαν «Θεόν» διότι τους απήλλαξε από κάποιον τύραννο,παραδόθηκε σε κάθε ακολασία και παραμέλησε τα καθήκοντά του,ώστε στη δεκαπενταετή διάρκεια της βασιλείας του,έχασε σχεδόν το μισό βασίλειό του.Κάποιος Έλληνας αγνώστου καταγωγής,ονόματι Θεόδοτος ή Διόδοτος,εστασίασε στη Βουχαρία και ίδρυσε εκεί το Βακτρικόν κράτος,το οποίο μετά από λίγο εξαπλώθηκε μέχρι των συνόρων της Ινδικής.Έγινε τόσο μεγάλο και πολυάνθρωπο,ώστε βεβαιούται ότι περιλάμβανε χίλιες πόλεις!
Ο μεν υιός και διάδοχος του Θεοδότου Α’,Θεόδοτος Β’ νικήθηκε περί το 219 π.Α.Τ. από τον εκ Μαγνησίας Ευθύδημον,αλλά και ο Ευθύδημος διετέλεσε ανεξάρτητος του τότε βασιλεύοντος Αντιόχου Γ’,συνομολογώντας απλώς συμμαχία μαζί του και δεχόμενος την κηδεμονία του.Μετά τον θάνατο του Ευθύδημου,περί το 195 π.Α.Τ.,το Βακτρικόν κράτος χωρίστηκε στα δύο.Ο υιός του Ευθυδήμου,Δημήτριος διατήρησε τις περί την Ινδικήν κτήσεις του πατέρα του,την δε Βακτριανήν κατέλαβε ο Μένανδρος.Μετά από αυτόν ο υιός του και διάδοχος Ευκρατίδας Α’,με τη σύμπραξη των συμμάχων του Πάρθων,έξωσε τον Δημήτριον και από τις Ινδικές χώρες,συνενώνοντας τις χώρες αυτές στο Βακτρικόν κράτος.
Μετά από λίγο ο υιός του Ευκρατίδας Β’ αφού έχασε τη συμμαχία των Πάρθων κατατροπώθηκε από αυτούς εν έτει 134 π.Α.Τ. και έτσι διαλύθηκε εκείνο το βασίλειο.Παρά ταύτα επειδή το κράτος εκείνο διετέλεσε επί εκατό και παραπάνω έτη υπό Έλληνες ηγεμόνες,όχι μόνο διατήρησε τα σπέρματα του πολιτισμού όσα κατέθεσαν στις χώρες εκείνες,ο Αλέξανδρος ο μέγας και ο Σέλευκος Α’,αλλά και παραδόξως τα υπέθαλψε και τα προήγαγε.
Συγχρόνως σχεδόν με την αποστασία του Διοδότου,αποστάτησαν στις νοτιοανατολικές χώρες της Κασπίας θαλάσσης τα Παρθικά στίφη με ηγεμόνα τον Αρσάκην,παραμένοντας έκτοτε ανεξάρτητα.Οι Πάρθοι αυτοί,τους οποίους άλλοι τους λένε συγγενείς του Μηδοπερσικού κλάδου,άλλοι τους υπολαμβάνουν ως ένα εκ των τουρκικών εθνών,ήσαν και παρέμειναν νομάδες,το δε κράτος τους ωφελούμενο από την αδυναμία των Σελευκιδών έφτασε περί τα μέσα του β’ π.Α.Τ. αιώνος να περιλάβει όλες τις μεταξύ Ευφράτου και Ινδού χώρες.Παρ’ όλο που διετηρήθη περί τα 450 έτη,δεν μπορεί παρά να ονομασθεί κράτος βάρβαρον.Αλλά όμως οι εντός αυτού του κράτους περιλαμβανόμενες ελληνίδες πόλεις διατήρησαν για πολύν χρόνον τον ελληνικόν χαρακτήρα.Κύρια απόδειξις αυτού είναι ότι σώζονται νομίσματα τους μέχρι του 196 έτους μ.Α.Τ. που φέρουν την των Σελευκιδών χρονολογία.
Ακόμα και αυτοί των Πάρθων βασιλείς,οι από τον αρχηγέτην τους καλούμενοι Αρσακίδαι,δεν έμειναν παντελώς αναίσθητοι στις χάρες του ελληνισμού.
Έρχεται μέχρις εμάς ο θρύλος ότι στην αυλή τους άκμασε μεγάλος υποκριτής(ηθοποιός) τραγωδιών,ο Ιάσων Τραλλιανός.Οι παλαιές φήμες έλεγαν για τα παιδιά των Περσών,των Σουσιανών και των Γεδρωσίων,χωρών που υπάγονταν στο Παρθικό κράτος,ότι ήδον(τραγουδούσαν) τις τραγωδίες του Ευριπίδου και του Σοφοκλέους!Σε αυτό βέβαια,συνετέλεσαν οπωσδήποτε οι πόλεις τις οποίες έκτισαν οι Σελευκίδες,μη εξαιρουμένων των πόλεων τις οποίες ίδρυσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος ο μέγας,αλλά και αυτές που προϋπήρχαν από πολύ παλαιότερες εκστρατείες των Ελλήνων υπό τον Διόνυσον ο οποίος ίδρυσε την πόλιν Νύσσα στον Ινδό ποταμό,οι κάτοικοι της οποίας υποδέχθηκαν τον Αλέξανδρο ως συμπατριώτη****!

Περσίς
Εδώ βρίσκουμε τις πόλεις,
-Λαοδίκεια
-Στάσις
-Μεθώνη

Μηδία
Για τη χώρα αυτή ο Πολύβιος λέει γενικώς ότι περιοικείται από πόλεις ελληνίδες και αναφέρει ονομαστικά,
-Επιφάνεια,τα αρχαία Εκβάτανα
-Αντιόχεια
-Αχαίς
-Ευρωπός
-Λαοδίκεια
-Απάμεια
-Εκατόμπολις
-Χάραξ

Παρθιαία,Υρκανία,Αρεία
-Σύριγξ
-Καλλιόπη
-Φεραί
-Εκατόμπυλος
-Ευμένεια
-Σώτειρα
-Χάρις
-Αχαία

Βακτριανή
-Αντιόχεια η εν Μαργιανή
-Αντιόχεια η εν Σκυθία
-Θήρα
-Ευκρατιδία
-Δημητριάς
-Ευθυδημία   

Αυτές ήταν,οι πιο μεγάλες,ξακουστές και πολυπληθείς ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ πόλεις.Περίπου 160 κτίσθηκαν από τους διαδόχους.
Πάμπολλες άλλες μικρότερες συνέθεσαν τον ιστό της ελληνιστικής περιόδου και συνέβαλλαν κατά πολύ στον εξελληνισμό της Ασίας.
Με έναν αυθαίρετο υπολογισμό και με δεδομένα,τον πληθυσμό της Σελευκείας επί τον Τίγρην και της Αντιοχείας της επί Δάφνην,μπορούμε να πούμε ότι με μέσον όρο Ελλήνων κατοίκων τους 10.000 και συνυπολογίζοντας τους απογόνους τους επί τρεις,βγάζουμε ως αποτέλεσμα ότι μόνο για την περίοδο των τριών αιώνων,οι Έλληνες κάτοικοι της Ασίας ανάγονται στα 4.800.000 Έλληνες!!!Και μόνο για εκείνη την εποχή!
—-
(*)μ.,π.Α.Τ.=μετά ή προ Απολλώνιον Τυανέα.
*Έτσι ακριβώς γράφει ο χριστιανός ιστορικός Παπαρρηγόπουλος την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας(Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως)…!
**[αρχαία Ελλάδα] Μονάδα μήκους. Αντιστοιχούσε σε 185 περίπου μέτρα. Το μήκος του όμως ποίκιλε κατά τόπους γιατί, ο πους παρουσίαζε διαφορές. Οι υποδιαιρέσεις του σταδίου ήταν:
1 στάδιο = 6 πλέθρα = 100 οργυιάς = 600 πόδας = 2.400 παλεστάς.
***Το γεωγραφικό μίλι (geografical mile) αν και έχει καθοριστεί ως ίσο με 4′ (πρώτα) της μοίρας στον ισημερινό δηλαδή ίσο με 7.422 μέτρα, σήμερα η χρήση του είναι σπάνια.
****Όπως και αυτές υπό τον Ηρακλήν,τον Περσέαν,τον Τριπτόλεμον,τον Νίνον,τον Ουρανόν και άλλους προγενέστερα!

Advertisements

Επιστολή προς τους αξιοτίμους Έλληνες!

Ιανουαρίου 16, 2010

Αξιότιμοι Έλληνες!

Επιστολή προς τους αξιοτίμους Έλληνες

Το περασμένο καλοκαίρι μερικοί φίλοι με παρότρυναν να δραστηριοποιηθώ στα πολιτικά δρώμενα. Παρά τις αμφιβολίες μου, διαισθανόμενος τον επικείμενο κίνδυνο που διανύει η ημετέρα Ελλάς, απεφάσισα να εισέλθω στο στίβο, αφού είχα αποσυρθεί μερικά χρόνια πριν. Μελέτησα την κατάσταση που η χώρα μας βρίσκεται και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πολιτική πρόταση στην παρούσα φάση και στο μέλλον θα πρέπει να είναι να περάσει η Ελλάς στην Κοινωνία της Γνώσεως, αναβαπτισμένη με το Ελληνικό έθος, μέσα από ένα νέο Διαφωτισμό. Πρωτίστως βέβαια χρειάζεται οδυνηρή κάθαρση.

Για τον σκοπό αυτό κάθησα τον Αύγουστο και συστηματοποίησα μια ολόκληρη κοσμοθεωρία σε ένα βιβλίο (Ιδέες και Προτάσεις για Ελληνική Αναγέννηση), το οποίο τυπώθηκε ένα μήνα αργότερα. Κατόπιν εργάστηκα να συγκροτήσω ένα ιδεολογικό καταστατικό, τις ιδεολογικές θέσεις και τις γενικές αρχές προγράμματος για να αναρτηθούν σε έναν εξ’ αρχής σχηματιζόμενο ιστοχώρο, πράγμα που έγινε (www.pela-polites.org). Έτσι θα σχηματιζόταν ένα συγκροτημένο ιδεολογικό σύστημα, το οποίο θα αποτελούσε τον σκελετό διαμορφώσεως ενός ολοκληρωμένου κινήματος. Μέσα σε λίγο σχετικά χρόνο διαμορφώθηκε ένας ιδεολογικός χώρος που δεν υπάρχει όμοιός του στην παρούσα πολιτική ιδεολογία, μέσα από τον οποίο θα εκφραζόταν ο Έλληνας στην συνείδηση άνθρωπος.

Στην  συνέχεια ταξίδεψα στην Βόρεια Ελλάδα να ενημερώσω για το νέο εγχείρημα, συζήτησα με πολλούς, ενώ ταυτοχρόνως απευθύνθηκα σε σας για μια «γνωμοσκόπηση» για το νέο κίνημα. Πριν δέκα μέρες απηύθυνα κάλεσμα σε σας πάλι, για τις 10 Ιανουαρίου, για μια πρώτη προσέγγιση στο κίνημα.  Όπως καταλαβαίνετε διέθεσα κόπο, χρόνο και χρήματα για να πραγματοποιήσω αυτά.

Τα αποτελέσματα, τόσο της γνωμοσκόπησης, όσο και του καλέσματος είναι τα εξής:

Στην γνωμοσκόπηση απάντησαν οκτώ, ενώ έπρεπε να είχαν απαντήσει 500 και στο κάλεσμα προσήλθαν 15, ενώ έπρεπε να ήταν 200 τουλάχιστον.

Ταυτοχρόνως, άκουγα πανταχόθεν και ο καθένας σας λέει ότι χρειάζεται κίνημα, ότι η Ελλάς απαιτεί δράση και κινητοποίηση, αλλά με την διαφορά να το κάνει κάποιος άλλος. Θα σας μιλήσω λοιπόν από την καρδιά μου και με πάσα ειλικρίνια.

Λέτε, «άσε να πάει ο άλλος πρώτα στο κάλεσμα του Τρύφωνα». O άλλος λέει το ίδιο, «άσε τον επόμενο να ξεκινήσει και να δούμε», και ο τρίτος αφήνει στον τέταρτο και η αλυσίδα φτάνει τους 200. Εγώ με την σειρά μου είχα αφήσει την ησυχία μου και στην ηλικία των 65, κατά την οποία οι άνθρωποι είναι συνήθως υλικό προς απόσυρση, σηκώθηκα να προσφέρω εκείνο που έχω, δηλαδή μια συγκροτημένη ιδεολογία για να σχηματιστεί ένα ιδεολογικό κίνημα. Θα μου πεις, είναι σωστή αυτή η ιδεολογία; Νομίζω ναι, αλλά, αν όχι, έχεις εσύ, Θρασύβουλε, να προτείνεις κάτι καλύτερο που να προάγει την Ελλάδα στον 21ο αιώνα; Αν ναι, ευχαρίστως να την ακολουθήσω.

Ίσως μερικοί να ακούουν μια κρυφή φωνή να τους λέει, «άσε ρε αυτόν να αποτύχει για να γελάω», ή «άσε αυτόν να αποτύχει για να φανώ εγώ αργότερα». Πόσο αστείο ακούγεται, όντως!!! Νομίζεις, Παρμενίδη, ότι εγώ προσωπικά αποτυγχάνω αν εσύ δεν κινητοποιήσαι να απαλλαγείς από τους Καραμήτρους της εξουσίας με τον τρόπο που σου λέω; Έχεις εσύ άλλο τρόπο, ή μόνο παραπονιέσαι για την κατάντια της Ελλάδας;

Θέλω να δηλώσω ότι δεν εισήλθα στο σκηνικό ως αρχηγός κόμματος, αλλά ως γεννήτωρ ιδεολογίας και έτσι έχω σκοπό να παραμείνω. Έχω προηγμένη αυτογνωσία για να καταλαβαίνω την θέση μου. Και ρωτώ εσένα φίλε Ηρόδοτε, έχεις κι εσύ αυτογνωσία, ή μήπως διαβάζοντας τον Ηρόδοτο έχεις πιστέψει ότι είσαι μετεμψύχωση του παλιού Ηροδότου και συνεπώς αυθεντία; Εσύ, Ηράκλητε, γιατί δεν αποκρίθηκες στο κάλεσμα; Μήπως θεωρείς ότι μελετώντας τον παλιό Ηράκλειτο έγινες Ηράκλειτος ο ίδιος; Εσύ Αφροδίτη, γιατί αγνόησες το κάλεσμα; Μήπως έχεις θεωρήσει εαυτόν φωνή της Θεάς και δεν καταδέχεσαι τους θνητούς; Εσύ Ιάσονα, που πήγες εκείνη την ημέρα;

Μετά έρχεσθε, ω Έλληνες, να φωνάζετε κατά της Δραγώνα. Γιατί άραγε; Εσείς δεν την ψηφίσατε (εμμέσως) να είναι εκεί; Ποια περίμενες, εσύ Πλάτων, να είναι στη θέση αυτή, αφού την ενέκρινες με την ψήφο σου; Φωνάζεις, Αριστοτέλη, κατά των μεταναστών κι έχεις δίκιο. Όμως, εσύ δεν ενέκρινες τις κυβερνήσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα; Ξέρεις τι κάνεις; Λές, «πήδαμε και χτύπαμε Αγά μου να πονάω, για να έχω λόγο να φωνάζω».  Δεν θέλεις να φύγει ο Αγάς, γιατί δεν θα έχεις αντικείμενο να φωνάζεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ξερίζωμα το σάπιο δένδρο και ασχολείσαι με τα φύλλα του;

Εγώ δεν θεωρώ πρωτεύοντα το πρόβλημα Δραγώνα, το Μακεδονικό, το τουρκικό κλπ. Μ’ ενδιαφέρει κυρίως και πρωτίστως να εκριζωθεί το κακό από τη ρίζα του και αυτό γίνεται με λαϊκή ανατροπή του συστήματος και θεμελίωση της Ελληνικής τη συνειδήσει Κοινωνίας της Γνώσεως. Η γνώση, στην οποία αναφέρομαι, δίνει πλούτο, πρωτοπορία των Ελλήνων στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και ισχύ για να επιβάλλει και επιτύχει η Ελλάς εκείνα που της ανήκουν. Αν δεν γίνουν αυτά, συνεχώς θα έχουμε κάτι να φωνάζουμε, να μιλάμε για δικαιοσύνη στο κυπριακό, για συνομωσία στο Αιγαίο, να διαμαρτυρόμαστε και να ηδονιζόμαστε από τις διαμαρτυρίες.

Πώς γίναμε έτσι, ρε Έλληνες!! Γίναμε εκείνο που οι εχθροί μας θέλουν. Αγαπητέ που πήρες το όνομα Αλέξανδρος, νομίζεις ότι έγινες έτσι Έλληνας, ή έγινες εκείνο που οι εχθροί θέλανε να γίνεις, άβουλος στον καναπέ, ενώ η χώρα σου είναι υπό διάλυση; Τα κοράκια περιμένουν κι εσύ τι κάνεις; Πλησιάζει η ώρα να επιτευχθεί η επιδίωξη και επιθυμία του Κίσσιγκερ, να σου αλώσουν την συνείδηση, να χάσεις τον εαυτό σου και να χάσεις την χώρα σου. Πώς θα σου φαίνεται όταν θα κατοικούν τούρκοι στο σπίτι σου, όπως στην Κύπρο; Θα φύγεις για Λονδίνο όπως οι Κύπριοι; Θα είσαι υπερήφανος όταν θα σε κυβερνούν οι γερμανοί; Πώς θα αισθάνεσαι όταν τα χρεώγραφα του Ελληνικού δημοσίου, δηλαδή εσύ κι εγώ, θα βρίσκονται στα χέρια του Σόρο, δηλαδή των σκοπιανών;

Λες, Περικλή, ότι είσαι Έλληνας, διαφορετικός από τον ρωμιό, αλλά πράττεις χειρότερα από εκείνον. Μιλάς και πολυλογείς για το «φύλο των αγγέλων», ενώ κάθεσαι άπραγος. Κάτω από τα πόδια σου χάνεται η Ελλάδα και περιμένεις τον απομηχανής θεό να σε σώσει. Στην Ηλεία καίγονταν τα σπίτια τους κι εκείνοι κάθονταν στο καφενείο κι έπαιζαν τάβλι, περιμένοντας κάποιους άλλους να τους σώσουν. Λες, Ευπατρίδη, ότι ξύπνησε  ο Έλληνας μέσα σου και περιμένεις να σε σώσει  ο άλλος; Αυτός όμως ακριβώς είναι ο ρωμιός που κατηγορείς.

Αγαπητέ Ιάσων, σου έδωσαν λίγα ψίχουλα και βολεύτηκες. Κάνεις λίγο ελεύθερα προσευχές στους θεούς σου, αλλά σε λίγο θα τα χάσεις όλα, όταν οι άλλοι θα εισβάλλουν να σε κατακτήσουν. Ψίχουλα και ψευτοηδονισμός είναι τα σχέδια των μεγάλων και πέφτεις στην παγίδα τους.

Τρώγεσαι με τον διπλανό σου συνέλληνα γιατί δεν είσαι αρχηγός ο ίδιος, κάνεις δεν κάνεις για αυτό, αντί να συσπειρωθείς εκεί που πρέπει. Ενδιαφέρεσαι για τον εγωισμό σου και ξεχνάς τον ηρωισμό σου. Ξεχνάς ότι κατάγεσαι από ηρωικό γένος και ότι οι ήρωες κάνουν θυσίες. Κοίταξε όχι μακριά, τον αγράμματο Κολοκοτρώνη, που κατάλαβε ότι προερχόταν απο ηρωική ρίζα και ανέδειξε τον ηρωισμό του.

Είναι δε χειρότερο να λες ότι είσαι συνειδητοποιημένος Έλλην και να ενεργείς ως αβραμοκρατούμενος ρωμιός. Κατάφεραν οι εχθροί σου να σε κάνουν εκείνο που τους συμφέρει. Αν δεν ξεπεράσεις τον ατομισμό σου, αν δεν ενωθείς με τον αδελφό σου Έλληνα, είσαι χαμένος κι εσύ και η χώρα σου, προς χαρά των εχθρών σου.

Λες ότι οι Έλληνες έχουν σημαντικό γονίδιο. Πώς φαίνεται αυτό, όταν ανέχεσαι κυβερνήσεις που σε ξεπουλούν; Πώς διακρίνεται ο Έλλην, όταν ο κάθε Καραμήτρος μπορεί να εξουσιάζει την χώρα; Μιλάς για τον Έλληνα γίγαντα της γνώσεως και της αρετής και πιστεύεις ότι είσαι απόγονός του, αλλά πώς εξηγείς την επικράτηση των ρεμαλιών στην πολιτική και οικονομική ζωή; Και τι κάνεις, Τίμαιε, για να κυριαρχήσει το Ελληνικό γονίδιο; Κοιτάζεις από μακριά για να αποτύχει ο καθένας που προσπαθεί και να ευχαριστηθείς; Μα έτσι διαιωνίζεις τα ρεμάλια και τον Καραμήτρο. Μετά, πώς θέλεις να είναι υπερήφανα τα παιδιά σου για σένα;

Εγώ βγήκα μπροστά, ενώ άνετα θα μπορούσα να ιδιωτεύω, γιατι βλέπω την χώρα μου να χάνεται και είμαι διατεθημένος να σηκώσω ένα μεγάλο βάρος, το βάρος που μου αναλογεί. Εσύ κάνεις το ίδιο; Δεν με ενοχλεί που πιθανώς να με κατηγορείς, μ’ ενοχλεί που δεν κινητοποιείσαι για να σώσεις και να ανυψώσεις την Ελλάδα. Με ενοχλεί που πιθανώς να υποσκάπτεις κάθε προσπάθεια που κάνει ο άλλος, χωρίς να έχεις εσύ κάτι καλύτερο να προσφέρεις. Μ’ ενοχλεί που δεν ενώνεσαι με τον συνέλληνα χωρίς το φουσκωμένο εγώ σου. Μ’ ενοχλεί που ενώ είσαι κοινός άνθρωπος, θεωρείς τον εαυτό σου υπέρτερο ον και δεν καταδέχεσαι να συνεργαστείς. Με πονάει που δεν αισθάνεσαι τα κόκκαλα των πατέρων σου να τρίζουν από την κατάντια της χώρας μας. Κλαίω όταν βλέπω πως είμαστε σήμερα, πως καταρρέουμε σαν έθνος και πως θα έπρεπε να είμαστε.  Έτσι δέχεσαι την υποτέλειά σου στον Σόρο και σε άλλους παρόμοιους και ψάχνεις για αφέντες και αγάδες. Καϋμένη Ελλάς, τι γόνους έχει εκθρέψει τελικώς!!!!!!

Αλλάξατε ονόματα, στρέψατε το βλέμα σας στην Ελλάδα, αλλά δεν ακούτε το κάλεσμα των Ελλήνων; Δεν ακούτε πλέον το αιώνιο κάλεσμα της Ελλάδας να επιβιώσει. Και σε ρωτώ, έχω εγώ κι εσύ δικαίωμα να καταργήσουμε την Ελλάδα με την απραξία μας, με την καχυποψία μας, με την μεμψιμοιρία μας και την κακεντρέχεια που μας έχει κυριεύσει; Δεν είναι καιρός να αφήσουμε την μικρότητα και να ενωθούμε σε μια γροθιά;

Μετά από απουσία μερικών ετών διαπιστώνω ότι οι Έλληνες τη συνειδήσει έχουν, είτε περιχαρακωθεί σε μικρές ομάδες, είτε έχουν δημιουργήσει ποιμαντορίες όπως οι χριστιανοί, είτε ασχολούνται με συκοφαντία και καθύβριση των πάντων, είτε έχουν αράξει με σκέψη το υπερπέραν. Κάποτε, όταν ξεκινήσαμε τα Προμήθεια, όταν μας λιθοβολούσαν οι καλόγηροι στη Βέροια, διέκρινα όρεξη, μαχητικότητα, συμμετοχή και ηρωισμό. Τώρα τι έγινε, ρε παιδιά, που πήγαμε και χάσαμε την διάθεση; Αποτύχαμε σε κάτι και αν αποτύχαμε πρέπει να πεθάνουμε; Δεν πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να ξεκινήσουμε και πάλι, και πάλι!!!!!!! Πόσες φορές προσπάθησαν οι Έλληνες να οργανώσουν Ολυμπιάδες και απέτυχαν, πριν την γνωστή μας το 776; Γιατί αυτή η σπατάλη δυνάμεων εδώ κι εκεί; Γιατί δεν βάζεις φίλε το χέρι στην καρδιά να σου μιλήσει η Ελλάδα; Ως πότε θα μένουμε δούλοι των παθών μας, δούλοι των παγκοσμίων ποιμένων, υποτελείς των Καραμήτρων, αντικείμενα κοροϊδίας των καιροσκόπων, αιχμάλωτοι της παράνοιας;

Αγαπητοί, ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία σαν έθνος να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αποφάσισε αγαπητέ Περσέα, Ηρακλή, Άρτεμη, Κλειώ, Τίμαιε, Αισχύλε, Περικλή, Σωκράτη, Αφροδίτη, Παρμενίδη, ……..αν θέλεις να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και κυρίως να μεγαλουργούμε. Αποφάσισε ποιό ρόλο θέλεις να κατέχεις και τι θέλεις να γράφει η ιστορία για σένα!

Ευπρεπώς

Τρύφων Ολύμπιος

Πηγή…